Vervanging Kloosterstraatbrug

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, werkt samen met de stad Gent aan de vervanging van de bruggen over de E40 in de Kloosterstraat en Deinsesteenweg (N466). Zoals eerder reeds gemeld, loopt momenteel het openbaar onderzoek voor de vervanging van de Kloosterstraatbrug (aan de industriezone). Het volledige aanvraagdossier in het kader van het openbaar onderzoek kan je online raadplegen. Eerder werd ook al een infobrochure verspreid onder de de inwoners van Baarle. Komende dinsdagavond is er een digitaal infomoment georganiseerd door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bezwaar indienen kan tot en met zaterdag 1 oktober 2022 aan de hand van een modelbrief die door Leefbaar Drongen en Leefbaar Baarle is uitgewerkt.


Nieuwe Kloosterstraatbrug – bron: AWV

Online infomoment vervanging bruggen E40 in Drongen
Op 27/9/2022 gaf AWV een online infomoment over de plannen met de Kloosterstraatbrug. Van de 120 inschrijvingen hebben uiteindelijk een 65-tal personen deelgenomen. AWV heeft geen opname gemaakt van de uiteenzetting. Wie dat wenst, kan de notities (die door Leefbaar Baarle zijn gemaakt) aanvragen via email naar info@leefbaarbaarle.org.Kloosterstraatbrug enkel voor industrieverkeer
In de plannen wordt duidelijk hoe de Kloosterstraatbrug er in de toekomst zou gaan uitzien. De brug komt op dezelfde locatie als de huidige brug. De brug zal voortaan echter enkel door verkeer van en naar het industriepark gebruikt kan worden. Al dit verkeer wordt vervolgens via de Baarleveldestraat naar het op- en afrittencomplex in Baarle-Drongen gestuurd.
Eén en ander heeft een belangrijke impact op de woonwijken in de ruime omgeving van de Kloosterstraatbrug. Verkeer vanuit Landegem / Luchtene kan immers NIET meer via de Kloosterstraatbrug richting Baarle rijden. De Moerstraat, Varendries en Raapstraat wordt drukker. Ook in de Baarleveldestraat en op de brug in Baarle centrum (N466 – Deinsesteenweg) zal de verkeersintensiteit sterk stijgen.Bezwaarschrift
Gezien de impact op omwonenden in de ruime omgeving van de Kloosterstraatbrug en gezien het feit dat de nu voorziene vervanging van de Kloosterstraatbrug een betere ontsluiting van industriezone hypothekeert, hebben Leefbaar Drongen en Leefbaar Baarle gezamenlijk een modelbezwaarschrift uitgewerkt. We vinden het ook vreemd dat nu wordt gekozen voor een gewone omgevingsvergunning waarbij de milieueffecten niet meer onderzocht moeten worden, terwijl de ontsluiting van de industriezone eerder deel uitmaakte van een GRUP-procedure met MER-studie.

We hebben daarom 16 bezwaren uitgewerkt:
– De vergunning kan niet verleend worden op basis van een aanvraag voor een omgevingsvergunning
– Het project is een voorafname van besluit van het GRUP “Complex E40 Drongen”
– Door een belangrijke wijziging van de verkeersstromen en de functie van de brug, kan de aanvraag niet worden beschouwd als een ‘kleine wijziging’ op de stedenbouwkundige voorschriften
– De plannen voor de brug voorzien niet in een correctie ontsluiting van de industriezone
– De knip ten noorden van de kloosterstraatbrug met de Baarleveldestraat zorgt voor een ongeoorloofde toename van verkeersdrukte in de Halewijnkouter, Varendriesstraat en de Raapstraat
– De knip ten zuiden van kloosterstraatbrug met de Kloosterstraat en de weg naar de Industriezone zorgt voor een ongeoorloofde toename van de verkeersdrukte Moerstraat, Baarleboslaan, Noordhoutstraat, Boonstede en Baarlewarande
– De knip van de Kloosterstraatbrug verhoogt de filevorming op het op- en afrittencomplex van de E40 in Baarle-Drongen met overslag naar de E40
– De plannen versterken de barrièrevorming van de E40, Baarle wordt verder geïsoleerd van Drongen en Gent.
– De scherpe bocht beneden de brughelling naar Baarleveldestraat is niet conform het vademecum Weginfrastructuur en gevaarlijk voor vrachtverkeer
– De veiligheid voor fietsers wordt deels genegeerd.
– De Mobiliteitsstudie is inconsistent en ontoereikend, en de gebruikte methodes zijn niet voldoende onderbouwd
– Het aanvraagdossier is onvolledig m.b.t. de mobiliteitseffecten
– Ontoelaatbare geluidstoename door het intensere verkeer, wijziging van hoogte en hellingsgraad van de brug, het deels weggraven van de brughelling en het rooien van de bestaande begroeiing.
– Negatieve effecten op biologisch waardevol gebied werden niet onderzocht en er is geen advies van Natuur & Bos ingewonnen.
– Er dient een architect te worden aangesteld
– Er wordt geen hoogdringendheid aangetoond om te verantwoorden dat de Kloosterstraatbrug op korte termijn enkel kan afgebroken en vervangen worden, en andere tijdelijke maatregelen niet mogelijk zijn.

Meer details over deze bezwaren zijn terug te vinden in de modelbrief die door een gezamenlijke werkgroep van Leefbaar Drongen en Leefbaar Baarle is opgesteld.

Bezwaar indienen
Omwonenden die het oneens zijn met de plannen voor de Kloosterstraatbrug kunnen nog bezwaar indienen tot zaterdag 1 oktober 2022. Ze kunnen de modelbrief integraal overnemen of uit de lijst die bezwaren selecteren die concreet van toepassing zijn voor de eigen situatie. 
Het bezwaarschrift kan digitaal ingediend worden via het digitaal omgevingsloket. Klik op de knop ‘NIEUW BEZWAARSCHRIFT INDIENEN’. 
Het bezwaar kan ook per brief worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent.  Bij voorkeur aangetekend versturen. 
Ten slotte kan een schriftelijk bezwaar ook worden afgegeven op de Balie Bouwen, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Je dient hiervoor wel een afspraak in te plannen: . 
 

Standpunt van Leefbaar Baarle
Leefbaar Baarle komt op voor de leefbaarheid in Baarle. Ons dorp wordt de komende tijd overspoelt met initiatieven: een nieuw op- en afrittencomplex, uitbreiding van de industriezone, 2 sociale woonwijken, enz… . In elk van deze dossiers willen we de overheid overtuigen om maximaal rekening te houden met de landelijke leefomgeving en de bezorgdheden van de inwoners van Baarle.
Leefbaar Baarle werkt inmiddels al meer dan 6 jaar op het dossier van het op- en afrittencomplex. Van in het begin waarschuwden we al voor de nefaste gevolgen van een groot op- en afrittencomplex en het aantrekken van extra vrachtverkeer via de R4 en de N466. Onder meer dankzij onze interventies is een ringweg door en langs de woonwijken in de buurt van de Noordhout van de baan. Op ons aandringen voorzag AWV in de alternatieven heel wat bermen en geluidschermen waardoor de geluidsoverlast in ons dorp aanzienlijk zou dalen.  We vrezen dat nu voorziene vervanging van de bruggen de bestaande toestand van het op- en afrittencomplex voor jaren zal bevriezen. Van extra geluidsbescherming is daarbij geen sprake. Ook de ontsluiting van de industriezone lijkt door de nieuwe inrichting van de Kloosterstraatbrug beslecht. Zoals je weet, ijvert Leefbaar Baarle voor een aparte ontsluiting van de industriezone via de E40. De vervanging van de centrale brug in Baarle hypothekeert ons inziens ook de kansen van de alternatieven met een verlaagde E40 die Leefbaar Baarle naar voren schuift. Wij volgen dan ook de verdere ontwikkelingen van nabij op en blijven er bij de overheden op aandringen om op korte termijn werk te maken van de nodige maatregelen om de overlast van de E40 structureel te verminderen.
Aarzel niet bemerkingen en bedenkingen door te mailen naar info@leefbaarbaarle.org. We rekenen alvast op jouw steun !

Ademruimte roept op tot verlaging snelheid op Gentse snelwegen

De International Noise Awareness Day, de internationale dag tegen lawaai, wil het bewustzijn te vergroten over de impact van geluid op de gezondheid en het welzijn van mens en natuur. ADEMRUIMTE is een organisatie die de krachten bundelt van verschillende actiegroepen en burgerbewegingen in regio Gent. Leefbaar Baarle participeert actief in het initiatief.

ADEMRUIMTE heeft de internationale dag tegen lawaai aangegrepen om de aandacht te vestigen op de geluidshinder afkomstig van wegverkeer in Gent en omgeving. De dichtbevolkte woongebieden in het Gentse worden immers doorkruist door heel wat drukke snelwegen. Ook veel inwoners in Baarle ondervinden hinder van de E40 snelweg.

In de beleidsnota Lucht en Geluid van stad Gent uit 2020 staat te lezen: “De Stad Gent wenst dat binnen de stadsregio, een snelheidsregime van 90 km/u wordt ingevoerd op het hoofdwegennet, waarvan E40 en E17 onderdeel uitmaken. Voor de grootstedelijke ringweg – R4 (primaire weg) wenst de Stad Gent consequent een snelheidsregime van 90 km/u als wensbeeld voorop te stellen.”    Vandaag is dit nog niet concreet gerealiseerd.

ADEMRUIMTE roept daarom op tot de onmiddellijke invoering van een gecontroleerde snelheidsbeperking naar 90 km/uur voor personenwagens en naar 70 km/uur voor vrachtverkeer, op alle snelwegen in en rond Gent. Natuurbeheer-voormiddag in de Keuzemeersen

We nodigen je graag uit om met Leefbaar Baarle en Natuurpunt Gent de handen uit de mouwen te steken in natuurgebied De Keuzemeersen.

Over dit evenement

Op zaterdagvoormiddag 27/8/2022 organiseert Leefbaar Baarle voor de 5de keer een natuurbeheer-activiteit in de Keuzemeersen.  Dit groen- en natuurgebied langs de Leie in Baarle vormt samen met de Latemse meersen ook één van de laatste stukken ongerept Leiëlandschap. De meersen vergen echter geregeld onderhoud. Met Leefbaar Baarle willen we Natuurpunt Gent actief hierbij helpen.  Dit lukt enkel dankzij de inzet van vrijwilligers.

We nodigen jou dan ook graag uit om een handje te komen helpen.

Meld je hier aan en doe mee aan een leuke en gezonde buitenactiviteit samen met een groep enthousiaste medebewoners van Baarle. Zowel volwassenen als kinderen zijn welkom. 

We kijken er alvast naar uit jou op 24/8 te verwelkomen! Afspraak om 9u00. We eindigen om 12u00 met een welverdiende verfrissing…

Tot dan,

Het Leefbaar Baarle Team

PS: Hieronder een reportage over de natuurbeheer-voormiddag in 2019.

Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen met vogelkenner Geert Spanoghe

Foto van Blauwborstje door Bernard Stam onder Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic licentie.

Graag nodigen wij u uit voor een Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen.  Het is unieke kans om onder  de deskundige begeleiding van Geert Spanoghe, verantwoordelijke voor het natuurgebied en vogelkenner, tijdens een ochtendwandeling naar de zang van de vele vogels in de Keuzemeersen te gaan luisteren.

In de Keuzemeersen zijn de slobeend, gele kwikstaart, steenuil, een tiental paar kievit en rietgors jaarlijkse broedvogels. Zomertaling, grutto en zelfs paapje hebben er de laatste jaren ook gebroed. Wie weet, zien we wel een blauwborstje (zie foto)? De flora is bijna identiek aan die van de Assels of de Bourgoyen-Ossemeersen met als smaakmakers schildereprijs, waterviolier, pijptorkruid, veel pinksterbloem en muizenstaartje.

Kortom, een unieke en leerrijke wandelervaring in de Keuzemeersen. Vlug inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers is beperkt tot max 20 (kinderen meegeteld)!

Praktisch

Graag hier aanmelden. Neem een ‘ticket’ per deelnemer.

We verzamelen om 7u00 aan de start van het wandelpad ter hoogte van de Keuzemeers 1 te Baarle (Drongen). Vertrek is gepland om 7u10. Einde is voorzien rond 9u00 met een ontbijtpicknick.

Om tijdens de wandeling goed naar de deskundige uitleg van Geert te luisteren, kan je je eigen smartphone meebrengen (met mobiel data-abonnement). Je krijgt ter plekke de nodige instructies.

Meebrengen:

 • Gepaste kledij en schoeisel
 • Smartphone met data-abonnement
 • Verrekijker of veldkijker
 • Goed ochtendhumeur

Hieronder enkele sfeerbeelden van vorige edities…

Gruute Kuis in Baarle

Zondag 20/3/2022 van 9u30 tot 11u30

Op zondag 20 maart 2022 organiseerde Leefbaar Baarle voor de 4de keer de Gentsche Gruute kuis in Baarle. De Gruute Kuis is een intiatief van IVAGO in samenwerking met andere stadsdiensten. Na het succes van de vorige edities wilde Leefbaar Baarle ook dit jaar opnieuw samen met de bewoners deze lenteschoonmaak opzetten in de verschillende woonwijken van ons dorp. De bermen zwerfvuilvrij maken, de wijk opnieuw laten blinken, blikjes uit het water vissen, onkruid wieden op voet- en fietspaden … alles mag om Baarle zo proper mogelijk te krijgen.

Een 40 tal deelnemers zette zich in om het zwerfvuil op te ruimen in heel wat straten: Baarleveldestraat, Halewijnstationstraat, Moerstraat, deel van de Noordhoutstraat, Zombeekstraat, deel van de Gaverlandstraat, Baarle Centrum met het plein voor de kerk, Baarleveer, Brug over de E40, Brouwerijstraat, Ernest Solvynsbrug en Keuzemeersen.

Voor het eerst was er ook een ploeg aan het werk in de Keuze, de weg langs het tankstation. De opgeruimde weg staat in schril contrast tot het zeer vuile terrein van het tankstation zelf. Leefbaar Baarle roept de uitbater en de Vlaamse Overheid dan ook op om het terrein volledig op te ruimen. De huidige situatie is schandvlek voor Gent en absoluut onaanvaardbaar.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers! Baarle mag super trots zijn op haar geëngageerde inwoners!

Infosessie over de projecten in Baarle en de voorstellen van LBB

Vrijdag 25/3/2022 om 19u45

Leefbaar Baarle volgt al jaren de projectinitiatieven die een grote impact zullen hebben op ons dorp. Er zijn in de voorbije weken enkele belangrijke evoluties in de verschillende dossiers. Daarom organiseerden we op 25/3/2022 een bijeenkomst om de inwoners van Baarle te informeren over de huidige stand van zaken:

Vervanging en vernieuwing van de bruggen over de E40

 • Waarom moeten de bruggen op korte termijn vervangen worden
 • Plannen voor de Kloosterstraatbrug en ontsluiting industriezone
 • Plannen voor de centrale N466-brug
 • Plannen voor de Solvynsbrug
 • Procedure en timing

Nieuw Op- en afrittencomplex

 • Stand van zaken in de procedure voor het nieuwe op- en afritten complex
 • Bespreking van de inspraakreactie van Leefbaar Baarle in het kader van het GRUP
 • De 32 alternatieven die we hebben ingesproken
 • Voorstelling van het voorkeursalternatief van Leefbaar Baarle

Woonuitbreiding Noordhout

 • Masterplan zoals voorgesteld door de Volkshaard
 • Advies Gecoro
 • Conclusies in de Wijkstructuurschets Baarle mbt de Noordhout
 • Verder verloop van de procedure

Uitbreiding en ontsluiting industriezone

We presenteerden telkens de huidige stand van zaken op basis van de zaken waarvan we op dat moment op de hoogte waren. Je kan de opname van de presentatie online bekijken.

Knot-voormiddag in de Keuzemeersen

Op zaterdag 12 februari 2022 organiseert Leefbaar Baarle in samenwerking met Natuurpunt Gent opnieuw een Wilgenknotvoormiddag in natuurgebied de Keuzemeersen.

De knotwilgen in de Keuzemeersen moeten geregeld geknot worden. Dit is belangrijk om voor de weidevogels een veilige broedomgeving te creëren. Daarnaast zorgt het knotten voor heel wat natuurlijke holen en holtes die dankbaar gebruikt worden door tal van dieren. De knotwilgen zijn op die manier erg waardevolle natuurelementen in het schitterende historische Leielandschap in de Keuzemeersen. In dit HLN artikel over de knotdag in 2020 lees je meer hierover.

Knotten is een mooie buitenactiviteit. Wie dit wenst kan snoeihout meenemen naar huis. Dit zijn vrij dikke, gezaagde takken…

Je kan eigen snoei en knot-materiaal meebrengen, maar dit hoeft niet. Er zijn enkele zagen ter beschikking en we hebben ook extra handen nodig om takken weg te halen.

Praktisch:

 • Natuurbeheer activiteit in de Keuzemeersen: knotten van wilgen.
 • Afspraak om 9u00 onder de Goedingebrug (brug snelweg over de Leie), in Keuze, 9031 Baarle-Drongen.
 • Ook kinderen welkom.
 • Voor deze buitenactiviteit is volgens de momenteel geldende regels het dragen van een mondmasker verplicht. Graag ook afstand respecteren.
 • Stevig waterdicht schoeisel (laarzen), handschoenen, warme kledij en fluojasje.
 • Er is beperkt basis knotmateriaal beschikbaar, je kan best ook zelf een (motor)zaag meebrengen.
 • Begeleiders: Wim Vancauwenberghe van Leefbaar Baarle en Geert Spanoghe van Natuurpunt.
 • We sluiten af met een aperitief.

Graag ons laten weten dat je komt meehelpen. Geef het aantal personen mee.

Tot dan!

Het Leefbaar Baarle Team

Leefbaar Baarle slaat de handen in elkaar met 3 andere (natuur)verenigingen:

‘Actiegroep Red de Keuzemeersen’ trekt aan de alarmbel: nieuw verkeerscomplex in Baarle bedreigt natuur en leefbaarheid

Aan de vooravond van de start van de inspraakperiode rond het nieuwe op- en afrittencomplex in Baarle-Drongen, hebben Leefbaar Baarle, Natuurpunt Gent, Leie Omgeving Beschermen, Bosbehoud en geëngageerde burgers zich verenigd in de ‘Actiegroep Red de Keuzemeersen’. We sturen op die manier een sterk signaal naar de Vlaamse overheid dat een nieuw verkeerscomplex in open groene ruimte vlakbij het natuurgebied Keuzemeersen geen optie is. Zowel de natuur als leefbaarheid worden ernstig bedreigd.

Vanaf 17/8/2021 kunnen burgers inspreken op de startnota voor het GRUP ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’. In de startnota worden twee locatie-alternatieven voor het nieuwe op- en afrittencomplex voorgesteld: een centraal alternatief op de huidige locatie van de op- en afrit, en een oostelijk alternatief dat komt te liggen in de open ruimte tussen de keuzewijk en de dienstenzone met uitlopers tot in de Keuzemeersen. De Keuzemeersen ten zuiden van de E40 zijn al vele jaren natuurgebied. De stad Gent heeft via het RUP Groen het plan opgevat om ook de Keuzemeersen ten noorden van de E40 om te zetten als natuurgebied. Het oostelijke complex zou voor een aanzienlijk deel komen te liggen in biologisch waardevol tot zeer waardevol en van nature overstroombaar gebied.

Onverantwoord beleid

Bruno Claeys van VZW Bosbehoud is duidelijk: “Infrastructuurwerken van dergelijke omvang inplanten in een gebied zoals Keuzemeersen en aanpalend alluviaal bos druist in tegen alle principes van een modern, pro-actief en verantwoord beleid rond de waterhuishouding en de gevolgen van de klimaatverandering. Door dergelijke inplanting verliest men een unieke én noodzakelijke opportuniteit om de Keuzemeersen verder te ontwikkelen als een schakel voor een duurzame onder- en bovengrondse waterhuishouding van de Beneden-Leie die weerstand kan bieden aan de extreme gevolgen van de klimaatverandering.” Ook Bart Vangansbeke van Natuurpunt Gent, vindt een het oostelijke alternatief een slecht idee: “De Keuzemeersen zijn een prachtig natuurgebied. Als beheerder van dit natuurreservaat vindt Natuurpunt Gent het onaanvaardbaar dat dit mooie meersengebied grotendeels vernietigd zou worden door een nieuw op- en afrittencomplex.”  Luc Ledoux, voorzitter van LOB, vult aan: “Een op- en afritten complex in de Keuzemeersen, een belangrijk stuk natuurschoon in de Leievallei,  zou een aantasting betekenen van het unieke landschap en zou er de honderdduizenden euro’s die er voordien zijn geïnvesteerd in onteigening, aanleg van wandelpaden en andere natuurinrichting helemaal tenietdoen.”

Ook bewoners zien plannen niet zitten

Ook bewoners in de wijde omgeving van de Keuzemeersen kunnen zich niet vinden in de plannen voor een complex en hebben zich verenigd om gezamenlijk de nodige juridische stappen te ondernemen. “Het zijn echter niet enkel de directe omwonenden die zich kanten tegen een complex nabij de Keuzemeersen”, vult Wim Vancauwenberghe, voorzitter van Leefbaar Baarle aan. “Op onze infosessie met een 120-tal inwoners van over heel Baarle is duidelijk geworden dat het oostelijke alternatief voor een overgrote meerderheid onaanvaardbaar is. Door de grote impact op leefbaarheid, milieu en natuur is hier absoluut geen draagvlak voor bij de lokale bevolking.”

Actiegroep Red de Keuzemeersen vraagt bescherming natuur, milieu en leefbaarheid

Natuurpunt Gent, Leie Omgeving Beschermen, Bosbehoud, Leefbaar Baarle en betrokken burgers hebben zich daarom geëngageerd voor de Actiegroep Red de Keuzemeersen (ARK). ARK zal actief opkomen voor het behoud en versterken van de landschaps- en biotoopwaarde van de omgeving van de Keuzemeersen in Baarle-Drongen voor de komende generaties.

ARK kant zich tegen een op- en afrittencomplex van de E40 in dit belangrijk deel van het “Natuurpark Levende Leie”. Daar hebben immers zowel vzw Natuurpunt Beheer als de Vlaamse Overheid (Vlaamse Landmaatschappij) zwaar geïnvesteerd. De VLM heeft er via een natuurinrichtingsproject 20 ha onteigend en prachtige wandelpaden aangelegd, alsook gezorgd voor vernatting van de meersenbiotoop, die vzw Natuurpunt Beheer samen met Natuurpunt Gent beheert.

De nadelen en gevolgen op de omgeving worden in de gekende studies en het M.E.R. te weinig uitgewerkt en houden onvoldoende rekening met de recente fenomenen, inzichten, omgevingsbeleid en bezorgheden zoals rond de klimaatverandering, de boven- en ondergrondse waterhuishouding, de watervoorziening en de impact daarvan, niet alleen op de Keuzemeersen maar ook de wijdere omgeving. Ook door geluidsoverlast en licht- en luchtvervuiling zou het natuurgebied zijn geïnvesteerde waarde helemaal kwijtspelen.

Een op- en afrittencomplex in of vlakbij de Keuzemeersen is bovendien een aantasting van de open ruimte in het uniek cultuurhistorisch landschap van de Leievallei, dat generaties kunstschilders heeft geïnspireerd.

Het is logisch dat, als er geen andere opties worden voorgesteld of tot de mogelijkheden behoren, ARK kiest voor een geoptimaliseerd op- en afrittencomplex op de huidige locatie. Deze oplossing kost het minst, zowel op ecologisch, financieel als maatschappelijk vlak en betekent tevens de redding van de Keuzemeersen en hun omgeving.

Bekijk de reportage op AVS over de standpunten en de ondertekening van het charter op 16/8/2021:

Bron: https://www.avs.be/artikels/actiegroep-red-de-keuzemeersen-samen-tegen-nieuw-verkeerscomplex-a81657

Kan de Leie ook overstromen?

Een uitzonderlijke regenval zoals recentelijk in de Ardennen en Limburg kan in de toekomst ook in de Leievallei gebeuren. Jaarlijkse overstromingen maken nu reeds deel uit van het natuurlijk winterpeil van de Leie en bij hevige regenval.

Bij langdurige en hevige regenval kan het waterpeil in de Leie stijgen tot een kritiek peil van 7,34 m TAW waardoor de Keuzemeersen met een maaiveldpeil van ongeveer 6,25 m TAW onder water komen te staan. De Keuzemeersen en Latemse meersen zorgen voor buffering van overtollig water. Deze periodieke overstromingen creëren terzelfdertijd een uniek ecosysteem.

Het is vandaag dan ook helemaal niet te verantwoorden dat de overheid in de vorm van Agentschap Wegen en Verkeer een op- en afrittencomplex overweegt in de Keuzemeersen. Dit alternatief heeft immers een grote impact op het natuurlijke overstromingsgebied van de Keuzemeersen. De hoge taluds, omvangrijke betonconstructies en een aanzienlijke verharding gelegen in overstromingsgebied zullen talloze afwateringsgrachten doorsnijden. Hierdoor komt het overtollige water op andere plaatsen terecht.

De beelden van voorbije dagen tonen tot wat verharding in rivierbekkens kan leiden.

Baarle blijft boos

Op woensdag 7/7/2021 overhandigden het actiecomité ‘Red de Noordhout’ en burgerbeweging Leefbaar Baarle een petitie waarin meer dan 500 inwoners van Baarle vragen aan het Gents Stadsbestuur om de plannen voor de Noordhout te herzien. Enkele sociale huisvestingsmaatschappijen willen appartements-blokken bouwen op deze groene historische landbouwkouter aan de rand van de dorpskern van Baarle.  De bewoners zien deze hoogdynamische ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Noordhout niet zitten. Al helemaal niet in combinatie met de vele andere initiatieven die de laatste vrije ruimte in Baarle inpalmen.

Sami Souguir neemt als Schepen voor Ruimtelijke Planning de petitie in ontvangst van Wim Vancauwenberghe (LBB) en Johan Stevens (Red de Noordhout). Op de achtergrond kijken schepen Rudy Coddens, Sofie Bracke en Filip Watteeuw toe.

In het kader van de uitbreiding van het rusthuis Leiehome en project Baarlekorf is reeds gestart met de bouw van 35 woningen, 60 assistentiewoningen, verschillende meersgezinswoningen en handelsruimtes in het woonuitbreidingsgebied Baarledorp. In een volgende fase worden daar ook  57 sociale woningen gebouwd.  Met deze plannen wordt de behoefte voor jonge gezinnen, ouderen en sociaal wonen in Baarle ruimschoots ingevuld. De meeste bewoners stemmen dan ook in met dit initiatief. Er is echter totaal geen draagvlak voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Noordhout.

Historiek

In het Ruimtelijke structuurplan van 2003 engageerde stad Gent zich immers om de Noordhout, een vruchtbare kouter die al eeuwen als landbouwgrond in gebruik is, ook planologisch om te zetten van woonuitbreidings-gebied naar landbouwgebied. Die beleidsbeslissing is echter 15 jaar lang dode letter gebleven. In 2018 keurde het Gents stadbestuur de nieuwe Structuurvisie 2030 goed. Daar werd – tegen het gefundeerd advies van de Gecoro in – plots beslist om het woonuitbreidingsgebied Noordhout toch te gaan bebouwen met 135 sociale wooneenheden. Die beslissing is temeer onbegrijpelijk omdat ze indruist tegen de principes die in dezelfde structuurvisie naar voren worden geschoven, zoals laagdynamische ontwikkeling in buitengebied, vrijwaring van open ruimte, verdichten in de nabijheid van voorzieningen en respect voor de draagkracht van een wijk.
In tegenstelling tot bij het vorige structuurplan, is er nu blijkbaar wel veel haast om de beleidsvisie concreet te gaan realiseren. De gronden werden inmiddels door een vastgoedontwikkelaar verkocht aan enkele sociale huisvestings-maatschappijen en in oktober 2020 lanceerde de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen een openbare aanbesteding voor de opmaak van een masterplan. Begin 2021 ging een studiebureau aan de slag met de opmaak van dit masterplan. De opdracht, die 6 maanden mag duren, zal dus binnenkort worden afgerond. Op basis van de opdrachtnota is duidelijk dat er wordt gemikt op meersgezinswoningen. Dit betekent dus dat er nu ook appartementsgebouwen buiten de dorpskern van Baarle terechtkomen.

Bewoners worden niet gehoord

De opdrachtbeschrijving in de aanbesteding voorziet expliciet dat de buurt moet betrokken worden via een intensief participatietraject in samenspraak met de stad Gent.  Tot nog toe nog werden de omwonenden in Baarle echter volledig in onwetendheid gelaten. “We vinden het heel erg dat er niet naar de mening van de bewoners wordt geluisterd” zegt Johan Stevens, één van de initiatiefnemers van de actiegroep Red De Noordhout. “Iedereen met een beetje gezond verstand beseft dat de groene Noordhoutkouter absoluut geen geschikte locatie is voor appartementsblokken en sociale huisvesting. Maar toch blijven het stadsbestuur en de initiatiefnemers volharden in de boosheid”.

“Baarle wordt overdonderd door allerlei initiatieven die een ware aanslag betekenen voor de open ruimte en de leefbaarheid in ons dorp” vult Wim Vancauwenberghe, voorzitter van Leefbaar Baarle aan. “De industriezone breidt uit met 10 ha tot vlak aan de achtertuin van de omwonenden. Agentschap Wegen en Verkeer komt met een scenario om in de Keuzekouter een nieuw op- en afrittencomplex neer te poten. In de startnota van het GRUP voor het complex wordt trouwens slinks vermeld dat ‘restruimtes’ die oorspronkelijk landbouwgrond waren, kunnen worden omgezet in woongebied en terreinen voor bedrijfsactiviteiten. Dit kan over ettelijke hectares gaan. Dit alles komt bovenop de 3 woonontwikkelingsprojecten.  De gedeeltelijke invulling van het WUG Noordhout als een stads- of wijkgericht landbouwproject en de aanleg van enkele bosjes voorzien in het RUP Groen, zijn een stapje in de goede richting, maar erg ontoereikend als je de globale impact van alle plannen op de dorpskern en de omgeving van Baarle bekijkt.”

Niet van deze tijd

Inwoonster Ines Verbaendert stelt de zaken op scherp: “In Baarle wordt het laatste beetje groen/landbouwgebied (Noordhout) in onze dorpskern bedreigd door de bouw van een groot aantal woningen waarop de infrastructuur van ons dorp niet voorzien is (noch de school, noch de winkels, noch het openbaar vervoer). Want er is geen bakker, geen supermarkt, er rijden slechts 2 à 3 bussen per uur van en naar Gent/Tielt/Deinze… dus ideaal scenario voor nog meer verkeer is ons dorp. Hoe zat het nu weer met die bouwshift? Want in Gent zijn er inderdaad woningen tekort, maar is er ook een enorme leegstand. Verdichting wil volgens mij niet zeggen groen gebied buiten de stad volbouwen? Opnieuw verlies van groen dus voor Baarle. De landbouwgronden/natuurgebieden voor alle plannen zullen vervolgens voornamelijk ver weg van Baarle worden gecompenseerd. Hoe leg je dit uit aan de bewoners?! Elders wordt groen voorzien, maar ons dorp wordt wel volgebouwd, omgeven door industrie en met een uitgebreid op- en afrittencomplex!”. Op dergelijke schaal open ruimte inpalmen voor allerlei projecten is niet meer van deze tijd.

544 keer een duidelijke oproep aan Stad Gent

Leefbaar Baarle en actiecomité ‘Red de Noordhout’ lanceerden half februari 2021 een petitie die Stad Gent oproept tot behoud van de Noordhoutkouter.  Anderhalve maand later was de kaap van 500 handtekeningen al overschreden. Uiteindelijk ondertekenden 544 mensen de petitie.  Het is duidelijk dat de inwoners van Baarle willen dat de Noorhoutkouter NIET wordt bebouwd maar VOLLEDIG wordt omgezet naar een landbouwgebied. Deze volledige omzetting kan perfect passen in het kader van de compensatie van de landbouwgronden die worden ingenomen door de geplande uitbreiding van het industriegebied in Baarle-Drongen. Op die manier gebeurt de compensatie in de buurt van de gemeenschap die zwaar wordt getroffen door die uitbereiding, en niet ergens ver weg zoals men nu van plan is.