Plan-MER procedure complex van start – AWV organiseert infovergadering

Agentschap Wegen en Verkeer organiseerde op 9 juni 2016  in de St-Martinuskerk een info-vergadering over het nieuwe op-en afrittencomplex in Baarle -Drongen. Daarop volgden er twee rondetafelgesprekken met geïnteresseerden. Daarbij werd dieper ingaan op de voorgestelde oplossingen en konden ook alternatieven worden voorgelegd aan de experten van het AWV.

Met de kennisgeving startte het administratieve proces voor de realisatie van het nieuwe op- en afrittencomplex in Baarle-Drongen. De officiële procedure start met de kennisgeving van de start van de MER-procedure. Zoals eerder gemeld, is er dan slechts 30 dagen tijd om te reageren op het plan-MER.  Volgens de laatste stand van zaken zou AWV de procedure starten in het najaar van 2016. De openbare informatie van het AWV kan je hier terugvinden: https://wegenenverkeer.be/E40Drongen.

De impact van het geplande op- en afrittencomplex op Drongen

De huidige plannen voor een nieuw op- en afrittencomplex van de E40 hebben een grote impact op Drongen. De Vlaamse overheid lijkt immers te willen opteren voor een forse capaciteitsuitbreiding ten opzichte van de huidige op- en afrit.  De N466 (Drongensesteenweg) is een primaire aantakking voor Gent op de E40.  Stad Gent werkt aan een dynamisch verkeersysteem waardoor er op piekmomenten meer verkeer naar de N466 zal worden geleid.  Daarnaast wordt er in het ontwerp Milieu Effecten Rapport van het outletcenter The loop duidelijk gesteld dat er extra verkeersstromen aan het complex Drongen te verwachten zijn. Kortom, meer verkeer komende van de E40, meer verkeer vanuit Gent en meer verkeer komende van de R4. We kunnen dus de komende jaren  een belangrijke toename van het verkeer op de belangrijke verkeersassen in Drongen verwachten, met als gevolg meer verkeerslawaai en meer luchtverontreiniging voor de bewoners van Drongen.

Daarnaast mist Baarle dorp een groene dorpskern en een veilige doorgang voor de schoolkinderen mist.  Er is ook geen vlotte ontsluiting van het industriepark, wat extra verkeershinder in het dorp veroorzaakt. Bovendien moet de overlast van de snelweg (lawaaihinder, slechte luchtkwaliteit,…) verder worden beperkt.  Agentschap Wegen en Verkeer van plan is om enkel de nieuwe op- en afrit te bouwen. De doortocht door Baarle en de ontsluiting van de industriezone worden in het huidige projectvoorstel dus NIET onmiddellijk gerealiseerd. Hierdoor zal ook Baarle dorp nog meer verkeer te verwerken krijgen.

De officiële procedure voor de nieuwe op- en afrit wordt  binnenkort opgestart , er rest dus nog maar heel weinig tijd om de overheid op andere ideeën te brengen. We hebben dan ook uw steun nodig om de stem van onze gemeente te laten horen bij de verschillende overheden. We willen u ook graag informeren over onze verdere initiatieven en activiteiten.

Schrijf u daarom in op onze nieuwsbrief via een mailtje naar LeefbaarBaarle@gmail.org.

Stad Gent antwoordt op de vragen van Leefbaar Baarle

Zoals eerder gemeld, had Leefbaar Baarle half april 2016 een overleg met enkele Schepenen van Stad Gent over het nieuwe op-en afrittencomplex in Drongen. Leefbaar Baarle  had eerder al een uitgebreide lijst met vragen aan de betrokken Schepenen van  Stad Gent overhandigd. We ontvingen deze week  het schriftelijk antwoord op onze vragen.
Hieruit kunnen we toch opnieuw enkele belangrijke zaken leren:

 • Het AWV werkt rond 2 mogelijke locaties voor de nieuwe op- an afrit in Drongen: op de huidige locatie en ten oosten van de huidige locatie. Er zijn verschillende variantes, welke overeenkomen met wat eerder al door Leefbaar Baarle werd voorgesteld.
 • Het agentschap Wegen en Verkeer stelt dat er capaciteitsproblemen zijn met de huidige op-en afrit: “Het volledige complex schiet dus in haar huidige vorm tekort op vlak van capaciteit”.  Maar verder in het document lezen we dat er in  het ontwerp-MER van veld 12 van The Loop staat: “Complex E40 Drongen en complex E40- R4 Merelbeke: Beide complexen kennen in de huidige situatie nog voldoende restcapaciteit om de verwachte extra verkeersstromen ten gevolge van het project in de toekomst bijkomend te kunnen verwerken;”  Welke van beide stellingen nu correct is, is voor Leefbaar Baarle nog steeds niet duidelijk.
 • We begrijpen dat Agentschap Wegen en Verkeer van plan is om enkel de nieuwe op- en afrit te realiseren. De doortocht door Baarle en de ontsluiting van de industriezone worden in het huidige project dus NIET gerealiseerd. Stad Gent “blijft hierop aandringen“, maar er is momenteel geen enkele toezegging van het AWV op dit vlak.
 • Er wordt gewerkt “aan een dynamisch verkeerssysteem zodanig dat op piekmomenten het verkeer kan worden gestuurd”. Ons inziens zal dit in combinatie met de realisatie van het outlet-complex ‘The Loop’ ongetwijfeld heel wat meer verkeer over de N466 langsheen Drongen  naar de (nieuwe) op- en afrit leiden.
 • Blijkbaar zijn heel wat documenten toegankelijk in het kader van openbaarheid van bestuur. Leefbaar Baarle zal dan ook niet nalaten hiervan gebruik te maken. Tot op heden hebben we echter van het AWV geen enkel positief antwoord ontvangen op onze vragen naar meer informatie en inzage in documenten.

U kunt het volledige document hier downloaden. De bijhorende vragen kunt u hier downloaden.

Schriftelijke vraag over nieuwe Op- en afrittencomplex E40 in Drongen in het Vlaams Parlement

vp_logo

Op 19/5/2016 werd het antwoord van Vlaams minister Ben Weyts op de schriftelijke vraag nr. 852 (2015-2016) van Vlaams parlementslid Cindy Franssen (CD&V) op de website van het Vlaams parlement gepubliceerd.

Hierin wordt nogmaals bevestigd dat het de bedoeling is om nog in 2016 met de nodige procedures te starten. Het is duidelijk dat de minister zich verder niet wenst uit te spreken over het dossier. U kunt de integrale tekst van de vraag en het antwoord hier lezen.

Leefbaar Baarle overlegt met stad Gent

VERSLAG VERGADERING MET STAD GENT :  Project AWV Herinrichting complex E40 – N466 Baarle 

DATUM: 14/04/2016

AANWEZIGEN:
Voor stad Gent:

 • Schepen Filip Watteeuw (Mobiliteit en Openbare werken) en kabinetsmedewerker Ruben Haerens
 • Schepen Rudy Coddens (Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding)
 • Schepen Sofie Bracke (Burgerzaken en protocol)
 • Schepen Tom Balthazar (Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen) en kabinetsmedewerker Karel De Jonghe
 • Maja Meirlaen (Afdelingshoofd cel Ondersteuning Mobiliteitsbedrijf Stad Gent)
 • Peter Lambrechts (Wijkregisseur en contactpersoon voor Leefbaar Baarle VZW)
 • Fabrice Vermeulen (stafmedewerker dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening)

Voor Leefbaar Baarle VZW:

 • Wim Vancauwenberghe
 • Steven Van Nimmen
 • Willy Coppens
 • Katja Verdonck
 • Jeroen Seaux

AGENDAPUNTEN (zie presentatie dd.14/04/2016 toegevoegd in bijlage):

 1. Een korte kennismaking en voorstelling van de vzw Leefbaar Baarle
 2. Een korte stand van zaken en standpunt van de stad Gent inzake het op- en afrittencomplex
 3. Een vragen en antwoorden ronde
 4. Vragen en Visie van Leefbaar Baarle op het op- en afrittencomplex en de mobiliteitssituatie in Baarle

VERSLAG:

 1. Voorstelling van de aanwezigen en Leefbaar Baarle VZW door voorzitter
 2. Toelichting door Fabrice Vermeulen van de stand van zaken in het dossier “Project AWV Herinrichting complex E40 – N466 Baarle”. Dit is dezelfde toelichting zoals uiteengezet in de GECORO dd.02/02/2016.

Doelstelling van de stad Gent voor de herinrichting complex E40 – N466 Baarle:

 • Goed functionerend complex
 • Goede ontsluiting van het bedrijventerrein (in combinatie punt 1)
 • Oplossingen om Baarle verkeers-leefbaar te houden. Baarle wordt volledige getroffen door de E40 die Baarle doorkruist.

Leefbaar Baarle VZW merkt op dat de focus te veel ligt op mobiliteit en niet de leefbaarheid van het dorp . De studie van MAAT, die aanvullend op de studie van Technum,  in opdracht van AWV uitgevoerd werd, houdt volgens Leefbaar Baarle vzw ook niet genoeg rekening met de leefbaarheid van het dorp. Er wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de natuurwaarden van de Leie en Keuzemeersen.

 • Goede ruimtelijk-landschappelijke inpassing

Vervolgstap in het dossier: AWV heeft Technum aangesteld om een kennisgevingsnota plan MER op te maken

NOTA: Deze voorgestelde plannen komen overeen met wat door Leefbaar Baarle is gepresenteerd op de infovergadering op 18/3/2016.

 1. Vragen en antwoorden ronde
 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Waarom is de Westelijke variant uit de trechtering gevallen zonder een degelijke studie?

Antwoord stad Gent (Fabrice Vermeulen):  Nevele wou niet meer meedoen met de extended versie van de Westelijke variant. Daarom is deze piste door AWV onmiddellijk afgesloten.

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Dat betreft de uiterste Westelijke variant, maar dat belet niet om te onderzoeken of de Westelijke variant ter hoogte van het industrieterrein op grondgebeid Drongen een betere optie is voor de ontsluiting van het industrieterrein?

Antwoord stad Gent (Fabrice Vermeulen):  AWV is eigenaar van de gronden ter hoogte van het huidige op- en afrittencomplex en van de Texaco dienstenzone. Zij opteren ervoor om het complex op eigen gronden te gaan realiseren. De oplossing ten westen zou leiden tot veel onteigeningen en bijgevolg is deze oplossing te duur. Zowel de extended versie als de omgekeerde variant in het westen is verlaten omdat je teveel moet ingrijpen in het bestaande weefsel.

Antwoord Leefbaar Baarle VZW: Deze optie is niet bestudeerd. We vragen ons nog steeds af wat de echte reden is. Het lijkt immers veel logischer om het industrieterrein te ontsluiten aan het industrieterrein en niet alle verkeer door het centrum van Baarle te sturen. De argumentatie dat in het Westen de ingreep op het bestaande weefsel te groot is, is even goed van toepassing op de oostelijke variant. Leefbaar Baarle vraagt om de Westelijke variant opnieuw op te nemen in de studies.

Antwoord stad Gent:  Stad Gent heeft geen standpunt ingenomen met betrekking tot het idee om deze Westelijke variante terug op te nemen in de studies.

Nota:  De vraag om het Westelijk scenario terug op te nemen in de studie is ook opgenomen in de schriftelijke vragen van Leefbaar Baarle vzw gericht aan Stad Gent.  Antwoord volgt.

 • Stad Gent vindt de koppeling van alle bouwstenen belangrijk. AWV moet een totaaloplossing aanbieden waarin alle bouwstenen opgenomen zijn, niet enkel het op- en afrittencomplex. In het MER moeten alle bouwstenen gekoppeld worden.

Het stadsbestuur heeft  van in het begin aangedrongen dat de leefbaarheid van volledig Baarle mee onderzocht werd in de Trechtering. Dus niet alleen verkeersleefbaarheid, maar de integrale leefbaarheid, zodat ook de ruimtelijke en landschappelijke impact van alle scenario’s mee moet worden onderzocht als een vierde doelstelling. Daarom heeft AWV aan Technum gevraagd om MAAT Ontwerpers mee te betrekken in het onderzoek. Bij deze studie heeft men het woongebied van Baarle aangeduid.

Leefbaar Baarle VZW stelt vast dat de woonzones Karel De Bondtlaan, E. Solvynsdreef, Weegbreestraat, Keuzekouter, Keuzemeers en Keuze volgens deze studie blijkbaar niet tot woongebied Baarle gerekend worden. Leefbaar Baarle meldt dat er bovendien een volledige nieuwe verkaveling gepland is in de Karel De Bondtlaan wat het aantal inwoners nog zal doen toenemen.

Nota: Het is niet toelaatbaar dat met dit woongebied geen rekening wordt gehouden. In de aangeduide kern van Baarle zijn er ongeveer 1.500 inwoners.  In totaal wonen er 6.000 inwoners in de wijken die raken aan de E40. (bron: website Stad Gent)

 • Toelichting van de verschillende scenario’s.

Fabrice Vermeulen legt uit dat de kleine ringweg rond Baarle ten opzichte van eerdere plannen opzij geschoven is. Leiehome en de bouwpromotor van de aanpalende bouwgrond hebben een masterplan ingediend wat door Stad Gent gesteund wordt. Dit plan werd door toenmalig Minister Crevits met goedkeuring onthaald.

Leefbaar Baarle VZW stelt vast dat er voorafgaand overleg gepleegd is tussen Stad Gent en Leiehome in dit dossier, terwijl de betrokken (grond)eigenaren van de Oostelijke variant niet werden geïnformeerd of geraadpleegd.
Stad Gent verklaart  de schrapping van de westelijke variant in Nevele als volgt:

 • inderdaad het feit dat Nevele geen nieuwe infrastructuur op haar grondgebied wenste, maar vooral het feit dat dergelijke nieuwe infrastructuur voor AWV omwille van de hoge kostprijs van de onteigeningen en omwille van het doortrekken van de primaire weg type II naar het nieuwe op- en afrittencomplex in de westelijke variant als financieel onmogelijk wordt beschouwd.
 • De gesprekken met Leiehome waren al opgestart nog voor de start van het project van de heraanleg van het complex van de E40. In het kader van de opmaak van het masterplan van Leiehome, kon de Stad niet anders dan Leiehome informeren dat één van deze mogelijke scenario’s hun uitbreidingsplannen wel eens onmogelijk zou kunnen maken. Leiehome heeft daarom (op aangeven van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning) samen met een aantal private eigenaars van gronden in de tweede bouwzone tussen de Baarledorpstraat en de verkaveling van de Schepenstraat het masterplan aangepast en is dit ook gaan voorstellen op het kabinet van de toenmalig bevoegde minister. Hetzelfde geldt evenzeer voor Bostoen die voorbesprekingen heeft gevoerd met de stedelijke diensten i.v.m. het co-housingsproject aan de Brouwerijstraat of het stedenbouwkundig attest dat is aangevraagd door Bostoen voor gronden aan het woonuitbreidingsgebied van de Gaverlandstraat.

Leefbaar Baarle VZW merkt op dat hierdoor het meest haalbare scenario om het centrum van Baarle verkeersleefbaar te maken via een kleine randweg wordt gehypothekeerd. Anderzijds werd een project tot cohousing niet goedgekeurd om de oostelijke variant mogelijk te houden.

Vraag van schepen Watteeuw: Is er reeds contact geweest tussen Leefbaar Baarle VZW en AWV?

Antwoord Leefbaar Baarle VZW: Er is telefonisch contact geweest waarbij AWV heeft meegedeeld dat er uitstel is op de timing van kennisgevingsnota plan-MER.

 • Stad Gent benadrukt dat zij bij AWV op aangedrongen hebben om meer te communiceren met de betrokken bewoners. Stad Gent stelt dat de uiteindelijke beslissing genomen wordt door het AWV. Leefbaar Baarle VZW vindt dat een zwak argument want het AWV zal nooit een beslissing doorvoeren in strijd met de visie van het stadsbestuur.

Antwoord stad Gent:  De aanwezigen benadrukken dat het Stadsbestuur aan de kant van alle inwoners van Baarle staat. Waarvan akte.

Leefbaar Baarle VZW benadrukt dat er 6000 omwonenden betrokken zijn in dit dossier.

 • Standpunt Stadsbestuur inzake de Publieksronde bij het Plan MER: Acties vanuit de burgers moeten kunnen opgenomen worden.
 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Wat is het standpunt van de Stad Gent t.o.v. de voorliggende opties die overbleven zijn na de trechtering.

Antwoord stad Gent:  De stad Gent zegt geen uitspraak hierover te kunnen doen. Het plan MER moet hen hier meer inzicht in verschaffen. Maar de stad Gent benadrukt dat ze staat achter de leefbaarheid van gans Baarle. Het Stadsbestuur is geen vragende partij voor het verleggen van het afrittencomplex richting natuurgebied Keuzemeersen. Maar sowieso moet er iets gebeuren, want moeten de 3 huidige bruggen over de E40 zijn aan vervanging toe. De Solvynsdreef zou zelfs de meest lamentabele brug over de E40 zijn…

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Is het op- en afrittencomplex in Drongen gekoppeld is aan het dossier van The Loop.
  Antwoord stad Gent: De verbindingsweg in Drongen tussen de R4 en de op-en afrit in Baarle is een weg van niveau 1. In het verleden werd de omvorming tot een expresweg door Stad Gent tegen gehouden. Stad Gent ontkent dat het op- en afrittencomplex in Drongen gekoppeld is aan het dossier van The Loop.
  Nota: Leefbaar Baarle heeft toch de indruk dat de ontwerpcapaciteit van het complex vele malen groter is dan noodzakelijk om de huidige verkeersstromen te verwerken. 
 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Is er eigenlijk een verkeersprobleem waarom er een dergelijk nieuw op- en afrittencomplex nodig is? Op basis van de laatste cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum zijn er nauwelijks is filevorming op afrittencomplex in Drongen.
  Antwoord stad Gent: Sinds de plaatsing van de intelligente verkeerslichten is de situatie al veel beter. Al is er wel nog verkeersdrukte tijdens de spits voor verkeer komende van Oostende. Dus moet er nagedacht worden over oplossingen aldaar. Wat is de mogelijkheid om te werken met light maatregelen? Uiteraard moet er een totaaloplossing geboden worden, ook voor Baarle-dorp.

Schepen Coddens is het idee genegen van een zogenaamde C0-accent oplossing.

Nota: Leefbaar Baarle vraagt dat Stad Gent deze C0-accent oplossing mee te ondersteunen

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: De omgeving rond de scholen in Baarle dorp is zeer verkeersonveilig. Kinderen kunnen onmogelijk op een veilige manier te voet of per fiets naar school. Leefbaar Baarle VZW maakt duidelijk dat de toegankelijkheid voor zwakke weggebruikers van de school (Werkgroep Safety Don Bosco Baarle) in het dossier opgenomen moet worden.

Antwoord stad Gent:  Stad Gent is op de hoogte.

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Kan de stilte-zone van 100km/uur op de E40, opgenomen in het Mobiliteitsplan 2030, niet verder naar het westen uitgebreid worden over de volledige lengte van Baarle?

Antwoord stad Gent:  AWV ziet dit absoluut niet zitten maar inzichten kunnen evolueren.

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Is Stad Gent een medestander? Kunnen wij er van op aan dat ook stad Gent bemerkingen zal geven op de methode, de vaststellingen opgenomen in de kennisgevingsnota?

Antwoord stad Gent: Stad Gent benadrukt dat ze aan de kant staan van alle inwoners van Baarle.

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Wordt er in de kennisgevingsnota rekeninggehouden met de impact van de reële waardes van de uitstoot (Dieselgate) of met aannames?

Antwoord schepen Watteeuw:  Groen heeft dit ook aangekaart bij AWV en staat er op om de reële uitstoot in rekening te nemen.

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Leefbaar Baarle VZW stel een aantal milderende maatregelen voor:
 • De huidige geluidsmuur heeft zijn functie in de nabijheid van de muur maar werkt niet meer op een zekere afstand van de muur. Voor een betere geluidsabsorptie is de beste oplossing groen schermen. Deze zijn even compact als de huidige maar hebben een betere densiteit. Bovendien wordt ook het fijnstof gefilterd door de begroeiingen en oogt het nog mooi ook.
 • De geluidsmuur zou over de volledige lengte van Baarle moeten doorgetrokken worden.

Antwoord stad Gent: De huidige geluidsschermen zijn tijdelijk geplaatst door AWV in afwachting van de herinrichting van het op- en afrittencomplex.

Fabrice Vermeulen geeft terecht aan dat je in plan MER enkel kan kijken naar wat er bijkomt. Niet naar wat er al is. Waar komt het complex? Hoe kan je die gevolgen gaan beperken? Bijkomende panelen moeten in de eerste plaats komen waar het afrittencomplex komt te liggen.

 • Stad Gent benadrukt nogmaals dat het een geïntegreerd proces moet zijn: één plan MER voor het volledig dossier van de 3 bouwstenen (Afrittencomplex, ontsluiting industrieterrein, doortocht Baarle)
 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Waarom is de zone 30km/uur aan de school niet weerhouden in het Mobiliteitsplan 2030?

Antwoord stad Gent:  Dit moet een fout zijn. Aan de scholen geldt sowieso een zone 30.

 • Vraag van Leefbaar Baarle VZW: kunnen wij een schriftelijk antwoord van de stad Gent krijgen op de eerder ingediende schriftelijke vragen?

Antwoord stad Gent:  Stad Gent belooft een schriftelijk antwoord.

 • Vraag van Leefbaar Baarle VZW: Is het mogelijk in dit dossier een contactpersoon voor Leefbaar Baarle met de stad Gent op te geven?

Antwoord stad Gent:  contactpersoon: Peter Lambrecht. Hij zal doorschakelen naar de betreffende  diensten. Inhoudelijk word het dossier nauwgezet opgevolgd door schepenen Tom Balthazar en schepen Filip Watteeuw.

 

Oproep om te reageren op het ontwerp actieplan verkeerslawaai van de Vlaamse overheid

Beste medebewoner van Baarle,
Beste sympathisant van Leefbaar Baarle,

De Vlaamse overheid heeft onlangs een ontwerp van actieplan gepubliceerd voor het wegverkeerslawaai langs drukke verkeerswegen. Uiteraard is een groot deel van Baarle hierbij direct betrokken door de doorkruising van de E40.

Geluidsoverlast in Baarle

Tussen 15 april en 15 mei kunnen alle betrokken bewoners die in een gebied wonen waar er een belangrijke geluidsimpact is, opmerkingen formuleren op het ontwerpplan. Dit plan is voor ons dorp zeer belangrijk, omdat het de prioriteiten vastlegt waar in Vlaanderen de komende jaren maatregelen genomen worden om de hinder van wegverkeerslawaai aan te pakken. Leefbaar Baarle VZW is van mening dat de huidige geluidsafscherming in Baarle niet voldoende en wil er voor ijveren om deze te verbeteren en te verlengen.  In het huidige voorstel is de E40 in Baarle echter geen prioriteit.

Daarom roepen we alle leden en geïnteresseerden op om individueel argumenten in te dienen bij de bevoegde dienst. Bewoners die dicht bij de snelweg wonen, mogen hebben er zeker alle baat bij om op het voorstel van actieplan te reageren.

Gezien de beperkte tijd zijn wij zo vrij geweest om op basis van onze inzichten enkele bemerkingen naar voren te schuiven die u kan gebruiken om individueel een reactie in te dienen. Als vereniging kan Leefbaar Baarle zelf niet reageren.

We hebben deze bemerkingen in een modelbrief gezet, waardoor u enkel nog onderstaande stappen dient te ondernemen:

 1. Download ons voorstel voor reactiebrief via onderstaande link
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/76107247/Opmerkingen%20ontwerp%20actieplan%20wegverkeerslawaai%202016-05-04.docx 
 1. Vul de eerste lijn verder aan met uw naam en straat+nr: Dhr/Mevr. XXXXXwoonachtig te XXXXXX, 9031 Drongen.
 2. Aarzel niet om de brief aan te vullen met uw eigen inzichten 
 3. Verstuur deze brief onder vorm van een e-mail naar milieuhinder@vlaanderen.be of per aangetekende brief ter attentie van:Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
  Afdeling Lucht, hinder, risicobeheer, milieu en gezondheid
  Koning Albert II laan 20, bus 8
  1000 BRUSSEL

OPGELET: reageren op het actieplan van de Vlaamse overheid kan maar tot en met 15 mei 2016.  Dus zeker voor 14/5 de brief versturen.

Meer gedetailleerde info over het actieplan vindt u hier:

Neem zeker de moeite om deze informatie te bekijken, het toont heel duidelijk aan met welke geluidsoverlast Baarle dag in dag uit de maken krijgt!

Aarzel niet om buren en kennissen aan te spreken over deze unieke gelegenheid om opmerkingen in te dienen!

Voor vragen of opmerkingen kan u steeds mailen naar leefbaarbaarle@gmail.com.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking voor een leefbaar Baarle!