Nieuwe kijk op de geplande sociale woonwijken in WUG Noordhout en WUG Baarledorp

Op 27 juni keurde het Gentse stadsbestuur een nieuwe versie van het ontwerp voor het Structuurplan 2030 goed. Het Ruimtelijk Structuurplan Gent is een beleidsplan dat uitstippelt hoe de grote ruimtelijke ontwikkeling en de dynamiek van de stad in de nabije toekomst zal worden geordend en gestuurd. Je kan dit  nieuwe ontwerp hier downloaden. Baarle wordt een 10-tal keer vermeld in het document. We bespreken hier enkele punten die ons zijn opgevallen.

Sociale woningen in Baarle
In de eerste editie van het ontwerp werd de intentie bekendgemaakt om de twee woonuitbreidingsgebieden in ons dorp aan te snijden en deze maximaal in te vullen met sociale woningbouw.  In de nieuwe editie blijft deze intentie overeind, maar wordt één en ander toch genuanceerder geformuleerd. We citeren uit pagina 181 van het document:
“Daarnaast beschikken we over drie resterende woonuitbreidingsgebieden waarvan één in Drongen en twee in Baarle-Drongen. Drongen ligt niet in het grootstedelijke gebied waardoor ons buitengebiedbeleid hier van toepassing blijft. Ondanks het feit dat de Vlaamse regelgeving het aansnijden van deze woonuitbreidingsgebieden (ook in het buitengebied) toelaat voor sociale woningbouw zonder voorafgaand woonbehoeftenonderzoek, willen we dit alleen op een gepaste en terughoudende wijze doen. We koppelen de invulling met sociale woningbouw aan een doelgroepenbeleid en aan een beleid voor stadsgerichte landbouw en landschapsontwikkeling.Zo moeten de bijkomende (sociale) woningen maximaal in relatie staan tot de bestaande kernen van Baarle en Drongen dorp, worden aangepaste duurzaam mobiliteitsmaatregelen uitgewerkt en wordt ruimte gevrijwaard voor (ouderen)zorg en buurtgerichte voorzieningen. Voor elk van de drie woonuitbreidingsgebieden moet een masterplan opgemaakt worden dat leidt tot een geïntegreerd totaalontwerp, los van eigendomsstructuur. Deze masterplannen houden minimaal rekening met volgende randvoorwaarden:
• WUG Baarledorp: Een mix van ouderenzorg, buurtvoorzieningen (kinderdagverblijf) en verschillende woningtypes wordt vooropgesteld. Hierbij is een gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen (ontsluiting en publiek groen) noodzakelijk. De gronden ten noorden van het woon-zorgcentrum Leiehome aan de Kloosterstraat worden gereserveerd voor de bouw van sociale woningen. De inrichting van deze zone zal afgestemd moeten worden op de herinrichting van het klaverblad van de E40.
• WUG Noordhout: Een maximale doorwaadbaarheid van het gebied staat voorop, waarbij minstens de Noordhoutstraat, de Baarleboslaan en de Schepenstraat via wandel- en fietspaden verbonden worden met de Gaverlandstraat. Het woonuitbreidingsgebied met een totale oppervlakte van zowat veertien hectare wordt uitsluitend ontwikkeld in functie van sociale woningen, conform de Vlaamse regelgeving. De woningdichtheid wordt afgestemd op het buitengebied en de relatie met de omgevende kern en verkavelingen. Wel moet drie tot vijf hectare openruimtegebied gevrijwaard blijven voor een stadsgericht, economisch landbouwproject. Deze oppervlakte zal effectief als agrarisch gebied herbestemd worden ter compensatie van het agrarisch gebied dat verloren gaat ten gevolge van het thematisch RUP-groen.”

Baarle wordt wijkknoopunt met openbaar vervoer en een hoofdfietsroute
We lezen ook dat er een ‘hoofdfietsroute’ wordt voorzien ter ontsluiting van Baarle (p115). Op het schematisch plan loopt deze langs de N466 naar Drongen tot aan de R4. Daarnaast wordt er uiteengezet dat er in Baarle een ‘wijkknooppunt’ voorzien wordt voor openbaar vervoer (p170). Bovendien moet het in een wijkknooppunt, zoals Baarle, het mogelijk zijn om voorzieningen te bundelen en over te gaan tot een kleinschaliger verdichting en verweving (p201). Dit staat in tegenstelling tot de laagdynamische ontwikkeling voorzien in de eerste versie van het structuurplan en de maximale vrijwaring van het open landschap elders in het buitengebied. Meer info over wat verweven en verdichten betekent vind je op pag 201, maar als we het goed begrijpen, betekent dit dat er meer en hogere bebouwing kan op een perceel en dat er ook andere functies zoals kantoren en winkels kunnen gerealiseerd worden in woongebied.

Hoe gaat het verder?
Het openbaar onderzoek over de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent start op 1 september en loopt tot en met 29 november 2017. In september en oktober organiseert Stad Gent infomomenten voor de bewoners. Tijdens het infomoment van 11 oktober 2017(19u30) ligt de focus op buitengebied.  Hier vind je meer info en kan je ook inschrijven. Leefbaar Baarle zal zeker deelnemen. We zijn ook van plan een gefundeerde inspraakreactie in te dienen.

Natuurbeheer op 26/8/2017

Onlangs kopte het Nieuwsblad dat slechts 8% van de Gentenaars een natuurgebied heeft op wandelafstand. De inwoners van Baarle behoren dus tot de “happy few”.  De Keuzemeersen zijn niet enkel een uniek groen- en natuurgebied maar vormen samen met de Latemse meersen ook één van de laatste stukken ongerept Leiëlandschap. Als Baarlenaren mogen we best trots zijn op dit natuurhistorisch erfgoed. Daarom vindt Leefbaar Baarle het belangrijk om Natuurpunt Gent bij het beheer van het natuurgebied de Keuzemeersen te ondersteunen.

De meersen vergen immers ook geregeld onderhoud. Dit lukt enkel dankzij de inzet van vrijwilligers.  Met Leefbaar Baarle willen we Natuurpunt Gent hierbij helpen. Daarom hadden we op zaterdagvoormiddag 26/8/2017 voor de tweede keer een natuurbeheer activiteit.  Er moest onder andere ongewenste bodemvegetatie en begroeiing worden verwijderd.  Deze zijn immers nefast voor de weidevogels die in de meersen broeden.

20170826_093115

We kijken er alvast naar uit ook jou bij een volgende gelegenheid te verwelkomen. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden.

 

De geplande projecten in Baarle en hun impact op de bewoners

Op 30 juni 2017 gaf Leefbaar Baarle voor de geïnteresseerde dorpsbewoners een presentatie over de verschillende projecten die door allerhande initiatiefnemers in Baarle worden gepland:

 • Nieuw Op- en afrittencomplex  1. De plannen van het agentschap wegen en verkeer (kort overzicht)
  2. De inspraakreactie en het alternatief van Leefbaar Baarle
  3. Geluidsbescherming tegen wegverkeerslawaai en de weerhouden bemerkingen afkomstig van inwoners uit Baarle in het Vlaamse actieplan
  4. Kort overzicht van andere alternatieven ingediend op de kennisgevingsnota
  5. Waarom de overheid een megacomplex wil en de gevolgen voor de lokale bevolking
 • De voorgestelde Ruimtelijke Structuurvisie 2030 van Stad Gent en de gevolgen voor Baarle.
 • WUG Baarledorp (Leiehome + sociale woningen)
 • WUG Noordhout (sociale woningen)
 • Uitbreiding Industriezone
 • Windmolenpark Drongen

Projecten in Baarle

Leefbaar Baarle heeft de voorbije maanden deze dossiers opgevolgd. We presenteerden telkens de huidige stand van zaken op basis van de zaken waarvan we op de hoogte zijn. We gingen ook dieper in op de impact hiervan op de bewoners.  Er was ook ruimte om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen.

U kunt de gegeven presentatie hier downloaden (10 MB).

 

Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen

Zondag 7 mei 2017 vond de Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen plaats.  Onder de deskundige begeleiding van Geert Spanoghe, verantwoordelijke voor het natuurgebied en vogelkenner, ontdekten we tijdens de ochtendwandeling de zang van de vele vogels in het natuurgebied. In de Keuzemeersen zijn de slobeend, gele kwikstaart, steenuil, een tiental paar kievit en rietgors jaarlijkse broedvogels. Zomertaling, grutto en zelfs paapje hebben er de laatste jaren ook gebroed. De flora is bijna identiek aan die van de Assels of de Bourgoyen-Ossemeersen met als smaakmakers schildereprijs, waterviolier, pijptorkruid, veel pinksterbloem en muizenstaartje. Deze leerrijke wandeltocht werd afgesloten met een gezellige ontbijt.

 

Rietgors

Foto van Rietgors door pietplaat onder CreativeCommons licentie.

Woonuitbreidingsgebied Noordhout

Zoals reeds aangekondigd in ons artikel over het voorontwerp van Ruimte voor Gent: structuurvisie 2030 , op AVS en in verschillende krantenberichten, zijn er plannen om het woonuitbreidingsgebied tussen de Noordhoutstraat en de Gaverlandstraat aan te snijden. Het is de bedoeling is om ten minste 240 sociale woningen te bouwen. De grondeigenaren (waaronder Bostoen die de gronden verkoopt aan 2 sociale woonmaatschappijen) namen het initiatief om een Co-Workshop te organiseren waarbij ook de bewoners van Baarle betrokken werden. Vrijdag 17 maart 2017 werden de bewoners van Baarle uitgenodigd voor de presentatie van het voorlopige masterplan. Dit masterplan zal verder aangepast worden en als basis dienen voor de opmaak van een verkavelingsplan. Wie nieuwsgierig is naar het eindresultaat kan  hier kijken naar enkele foto’s van de maquette of een kijkje nemen op www.cwsbaarle.com.

Samen met heel veel bewoners van ons dorp, stelt Leefbaar Baarle zich ernstige vragen bij de haalbaarheid van het inplanten van een sociale woonwijk van dergelijke omvang in een dorp als Baarle. Op één klap wordt 25% sociale woningen toegevoegd op het huidige aantal woningen (een 1000-tal). Zelfs zonder rekening te houden met de plannen in de structuurvisie 2030 om ook sociale woningen te bouwen  op het woonuitbreidingsgebied Baarledorp (nabij Leiehome), gaat dit het draagvlak van het dorp ver te boven. We zijn niet tegen sociale woningen in Baarle, maar we roepen de beleidsmakers op om toch nog eens ernstig na te denken over de wenselijkheid en de slaagkansen van een dergelijk project. U kunt de visie van Leefbaar Baarle en de randvoorwaarden die wij naar voren schuiven voor een sociaal project op de maat van ons dorp hier lezen. Aarzel niet om uw ideeën en reacties met ons te delen.

 

WUG Noordhout_720

Zwerfvuilactie: Gruute Kuis in Baarle!

Op zondag 19 maart 2017 vond voor het zevende jaar de Gentsche Gruute kuis plaats. Dit is een intiatief van IVAGO in samenwerking met andere stadsdiensten. Leefbaar Baarle heeft samen met de bewoners van Baarle een lente-schoonmaak opgezet in de verschillende woonwijken van ons dorp.  Met 34 personen hebben we in volgende straten  zoveel mogelijk van zwerfvuil opgeruimd: Baarledorpstraat, Baarleveer, Kloosterstraat,  Petruschristusdreef, Gaverlandstraat, Ernest Solvynsdreef, Ernest Solvynsbrug, Weegbree, Moortelputstraat en zijstraten, Brouwerijstraat, Keuze, Deinsesteenweg tot aan brug over E40, Keuzekouter, Karel De Bondtlaan, Keuze rond de servicestations, Noordhoudstraat, Schepenstraat, Moerstraat, Baarleboslaan, Boonstede, Baarlewaarande, Zombeekstraat, Baarleveldestraat, Baarlekouter, Roomanstraat, Kromveldesraat.

Dit leverde in totaal 47 zakken zwerfvuil op, wat erop wijst dat er een grote probleem met zwerfvuil bestaat in Baarle-Drongen. In veel grachten en bermen hebben we tijdens de gruute kuis het afval niet (geheel) kunnen verwijderen omdat we daar niet de nodige uitrusting voor hadden. De probleemzones in Baarle-Drongen zijn geïnventariseerd en de bevoegde stadsdiensten zijn op de hoogte gebracht met de vraag om het zwerfvuilprobleem aan te pakken. Wordt vervolgd…

banner-ggk

Inspraakreactie van Leefbaar Baarle op de kennisgevingsnota van het plan-MER voor de aanleg van het nieuwe snelwegcomplex in Drongen

Leefbaar  Baarle heeft op 2 maart 2017 een diepgaande inspraakreactie ingediend op de kennisgevingsnota van het “plan-MER Heraanleg van autosnelwegcomplex 13 van de E40 Drongen”. In de kennisgevingsnota worden de verschillende alternatieven beschreven voor het nieuwe op- en afrittencomplex, en wordt uitgelegd welke effecten op het milieu in kaart worden gebracht en op welke manier dat zal gebeuren. Ons 215 pagina’s tellende inspraakdocument bevat, naast een uitvoerige lijst van bemerkingen en aanvullingen op de kennisgevingsnota, ook een alternatief voorstel voor het complex dat door de werkgroep mobiliteit van Leefbaar Baarle is uitgewerkt. Klik hier om onze inspraakreactie te in te kijken.
De kennisgevingsnota waarop deze reactie slaat, is te raadplegen via https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4900.pdf

Impact van fijn stof op uw gezondheid – onderzoek in Drongen

Deairbezen voorbije weken zijn er in de pers heel wat artikels gepubliceerd rond de kwalijke gevolgen van de fijn stof.
De Redactie.be citeerde burgemeester Termont: “De belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen”.  De Standaard kopte Fijn stof: aanslag op het hele lijf.  Op dagen met veel fijn stof in de lucht kunnen lagere schoolkinderen moeilijker hun aandacht vasthouden, blijkt uit Vlaams onderzoek. Het Laatste Nieuws publiceerde de resultaten van een onderzoek: “Dieselwagens tien keer vervuilender dan vrachtwagens en bussen“.
Als Leefbaar Baarle zijn we bezorgd dat de nabijheid van de autosnelweg een negatieve impact kan hebben op de gezondheid van de bewoners in ons dorp.  AIRbezen is een grootschalig onderzoek om de hoeveelheid fijn stof in Oost-Vlaanderen in kaart te brengen, waarbij aardbeiplantjes worden gebruikt als ‘biomonitor’ of ‘meetstation’ voor luchtverontreiniging.  Niet minder dan 189 bewoners in Drongen en Baarle zullen als vrijwilliger een aardbeiplantje adopteren van eind maart tot eind juni 2017. We danken hen nu reeds om het plantje gedurende deze periode te verzorgen. Op het einde van de meetperiode, moeten ze  5 bladstalen binnen brengen in het lokaal inzamelpunt.  We zijn er van overtuigd dat dit een  leerrijk beeld zal geven van de fijnstofproblematiek in Drongen en Baarle. Meer info op www.airbezen.be. Geef je ons een seintje als je deelneemt (info@leefbaarbaarle.org)?

Infoavond over de kennisgevingsnota “plan-MER Heraanleg van autosnelwegcomplex 13 van de E40 Drongen” op 23/2/2017

Tijdens deze info-avond hebben we de inwoners van Baarle nog eens te geïnformeerd over de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer.  Daarnaast hebben we het alternatief voorgesteld dat we in onze werkgroep Mobiliteit is uitgewerkt.

Download hier de presentatie.

 

Inhoud

 • Opzet van de voorliggende kennisgevingsnota plan-MER
 • Uitleg en duiding bij enkele opvallende zaken in de kennisgevingsnota
 • Overzicht van de verschillende opties voor de op- en afrit zoals deze door het AWV zijn uitgewerkt
 • Principes waarrond Leefbaar Baarle een oplossing heeft uitgewerkt
 • Presentatie en bespreking van het alternatief dat Leefbaar Baarle zal voorstellen
 • Wat kan u als burger verder ondernemen?
 • epiloog over het Woonuitbreidingsgebied Noordhout

Ter info

De kennisgevingsnota van het “plan-MER Heraanleg van autosnelwegcomplex 13 van de E40 Drongen” ligt sinds 1 februari 2017 tot en met 2 maart 2017 ter inzage liggen in de gemeentes Gent, Drongen, Sint-Martens-Latem en Nevele. Je kan het document ook online raadplegen op https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4900.pdf

Daarin worden de verschillende alternatieven beschreven voor het nieuwe op- en afrittencomplex, uitgelegd welke effecten op het milieu in kaart worden gebracht en op welke manier dat zal gebeuren.

Met Leefbaar Baarle vzw zullen wij reageren op de kennisgevingsnota en een alternatief voorstel indienen dat door onze werkgroep Mobiliteit is uitgewerkt op basis van de criteria die bij het eerder georganiseerde debat werden geopperd. U vindt ons alternatief voorstel in de presentatie.
We roepen ook iedereen op om te reageren op de kennisgevingsnota plan-MER en eigen voorstellen naar voor te schuiven. Dit kan o.a. via volgende webpagina https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota. Of per briefStad Gent – Dienst Milieu en Klimaat, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent (met vermelding ‘publieke inspraak plan-MER heraanleg van autosnelwegcomplex 13 van de E40 te Drongen. Opgelet dit moet gebeuren voor 2 maart 2017.

Pas goedgekeurde Gentse ruimtelijke visie voor 2030 heeft grote impact op Baarle !

Het college van burgemeester en schepenen van Gent keurde op 23 januari het voorontwerp van een nieuwe structuurvisie goed: Ruimte voor Gent: structuurvisie 2030. Hierin worden twee (2) sociale woningprojecten aangekondigd waarbij woonuitbreidingsgebieden (WUGs) in Baarle  worden aangesneden. Voor het WUG Baarledorp  wordt gesteld dat  gronden ten noorden van het woon-zorgcentrum Leiehome aan de Kloosterstraat maximaal worden gereserveerd voor de bouw van sociale woningen. Ook het WUG Noordhout met een totale oppervlakte van zowat veertien hectare wordt maximaal ontwikkeld in functie van sociale woningen. Ons dorp moet daarmee de grootste noden voor sociale woningen in Gent oplossen (het plan maakt geen melding van andere nieuwe sociale woonwijken).  U kunt meer details hierover lezen op pagina 154 en verder van de structuurvisie.
Nu het voorontwerp is goedgekeurd volgt een toelichting aan de verschillende adviesraden zoals de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Op 11 maart kan iedereen ook deelnemen aan een ‘toekomstgesprek’ over dit voorontwerp (meer info volgt). Alle input wordt verwerkt in het ontwerp, dat er normaal in juni zal zijn. Na de zomer zal iedereen tijdens een openbaar onderzoek officieel opmerkingen en bezwaren kunnen indienen. Er komen dan ook infomomenten waarop de Stad de plannen zal toelichten. Je kan dit opvolgen op https://ruimtevoor.stad.gent .
Leefbaar Baarle wil ook dit dossier nauwgezet opvolgen. Bewoners die zich hiervoor willen inzetten kunnen ons contacteren op info@leefbaarbaarle.org.