Enquête Dorp inzicht Baarle

Oproep aan de inwoners van Baarle:
Leefbaar Baarle wil graag UW mening kennen over hoe u de leefomgeving in Baarle ervaart: welke voorzieningen zijn nodig, wat zijn de grootste ergernissen, welke verbeteringen zijn mogelijk, enz… De informatie die we zo verzamelen willen we als basis gebruiken om na te denken hoe we de leefbaarheid van ons dorp verder kunnen verbeteren. Leefbaar Baarle wil de resultaten van deze enquête ook gebruiken om gefundeerd te overleggen met beleidsmakers en overheidsinstanties.
De eerste resultaten van de enquête worden publiek gemaakt op het grote verkiezingsdebat dat Leefbaar Baarle organiseert op vrijdagavond 22 juni  2018 (noteer dit alvast in uw agenda en schrijf nog vandaag in). De lijsttrekkers van de grote politieke partijen zullen dan in debat treden over de thema’s die de bewoners als belangrijke aandachtspunten in de enquête hebben naar voor geschoven.
U begrijpt dat uw mening is dus bijzonder waardevol en belangrijk is!
Praktisch:
Alle inwoners van Baarle krijgen een uitnodiging om onze enquête in te vullen. Dit kan bij voorkeur  online.  Wie dit wenst, kan ook een papieren versie downloaden en opsturen naar Leefbaar Baarle, Ernest Solvynsdreef 33 te Baarle.
De vragen in de enquête zijn overgenomen uit het leefbaarheidsonderzoek voor plattelandskernen DORP inZICHT.  Dit project van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, is gebaseerd op de Engelse methodiek ‘Village Appraisals’ ontwikkeld door de Countryside and Community Research Unit van de Universiteit van Gloucestershire.

De vragen gaan over thema’s zoals woonomgeving, ruimtelijke ordening, dienstverlening en voorzieningen, verkeer en mobiliteit. Alle vragen beantwoorden duurt ongeveer een 30-tal minuten.
De antwoorden die u geeft op de vragenlijst worden strikt vertrouwelijk behandeld door Leefbaar Baarle.  De meningen en opinies van de deelnemers worden enkel anoniem kenbaar gemaakt. Individuele antwoorden worden niet gedeeld met de overheid noch met derden.Indien u nog vragen heeft over dit onderzoek kan u contact opnemen met Kristof Goethals, bestuurslid bij Leefbaar Baarle, via info@leefbaarbaarle.org

Het Leefbaar Baarle Team
PS 1: Op eenvoudig verzoek kan u de vragenlijst ook op papier ontvangen. Geef ons gerust een seintje.  De enquête is een initiatief van Leefbaar Baarle vzw.

PS 2: We definiëren Baarle in deze enquête als het gebied zoals dit ook in Hoplr is omschreven. Dit betekent dat ook gezinnen die in de omgeving van de Halewijnstationstraat wonen kunnen deelnemen. Zie onderstaande kaart…

Kaart enquêtegebied Baarle

15/4 – Geslaagde Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen spot Zomertaling

Het was een zeer geslaagde vroegmorgenzangtocht: 17 deelnemers, prachtig weer en veel vogelgezang.  Onder de deskundige begeleiding van Geert Spanoghe, verantwoordelijke voor het natuurgebied en vogelkenner, hoorden wij tijdens de ochtendwandeling het gezang van onder meer de slobeend, het blauwborstje, de groene specht, de boomklever, e.a. Verheugend nieuws is dat we ook de Zomertaling hebben gezien. De zomertaling (anas querquedula) is een kleine soort eend die op de Vlaamse rode lijst met bedreigde broedvogels staat. De  soort heeft het erg moeilijk om er in de winter erg veel zomertalingen worden gevangen in Afrika om op te eten en in de zomer wordt er op ze gejaagd in oost Europa. Het mannetje heeft een kenmerkende droge, korte, krakende wat kikkerachtige ‘klerrb’ roep (luister). In zomerkleed zijn de mannetjes zomertaling goed te herkennen aan een witte sikkel die over het oog naar de hals loopt (zie foto rechts) . Wandelaars of buurtbewoners die de roep horen of de Zomertaling zien kunnen dit steeds melden op waarnemingen.be van Natuurpunt of per mail naar Leefbaar Baarle.

Afbeeldingsresultaat voor blauwborstje        Garganey (Anas querquedula) RWD3.jpg

(foto’s wikipedia)

De interessante vroegmorgenzangtocht werd afgesloten met een heerlijk ontbijt in goed gezelschap…

 

Zwerfvuilactie: Gruute Kuis in Baarle !

Zondag 25 maart vond voor het achtste jaar op rij de Gentsche Gruute kuis plaats. Na het succes van vorig jaar heeft Leefbaar Baarle ook dit jaar opnieuw samen met de bewoners deze lenteschoonmaak opgezet in de verschillende woonwijken van ons dorp. Dit jaar schreven meer dan 40 bewoners zich in én werden er meer dan 110 vuilniszakken zwerfvuil opgehaald! Langs deze weg willen we in naam van alle dorpsbewoners de vrijwilligers HEEL ERG BEDANKEN !

Spijtig genoeg moesten we vaststellen dat er veel meer zwerfvuil aanwezig was dan vorig jaar. Vooral de bermen en bruggen over de E40, de Baarleveldestraat, de Raapstraat, de Moerstraat, de Gaverlandstraat en de Brouwerijstraat hebben last van zwerfvuil. Daardoor zijn we er niet in geslaagd om deze plekken volledig zwerfvuilvrij te maken. Met pijn in het hart moeten we ook vaststellen dat er slechts enkele weken na onze opruimactie, opnieuw zwerfvuil opduikt in het straatbeeld. Desalniettemin is onze ambitie om in 2019 dubbel zo veel vrijwilligers warm te maken om Baarle zwerfvuilvrij te maken. We rekenen ook op JOU (en de kinderen, buren, vrienden,…) om Baarle nog properder te maken!  Doe je mee?

Het Leefbaar Baarle Team

 

Natuurbeheer in Keuzemeersen met Leefbaar Baarle en Natuurpunt – 17/3/2018

Leefbaar Baarle ondersteunt Natuurpunt Gent bij het beheer van het natuurgebied de Keuzemeersen. De Keuzemeersen zijn niet enkel een uniek groen- en natuurgebied maar vormen samen met de Latemse meersen ook één van de laatste stukken ongerept Leiëlandschap. Als Baarlenaren mogen we best trots zijn op dit natuurhistorisch erfgoed.

De meersen vergen echter ook geregeld onderhoud. Dit lukt enkel dankzij de inzet van vrijwilligers. Met Leefbaar Baarle willen we Natuurpunt Gent hierbij helpen. Daarom plannen we ook dit jaar opnieuw enkele natuurbeheer activiteiten. De eerste ging door op zaterdagvoormiddag 17 maart 2018. Er moest onder andere wilgenopslag langs de grachten verwijderd worden. Langs deze weg willen we de vrijwilligers danken die zich op de koudste 17de maart ooit hebben verwarmd met het snoeien van de ongewenste bomen in de grachten. Een te hoge begroeiing is immers nefast voor het broedgedrag van de weidevolgels.  Daarnaast ook een grote dankjewel voor Tuinmachines Heye-Cornelis voor het ter beschikking stellen van de uitstekende Husqvarna kettingzagen.

Wie eens wil genieten van de natuur in de Keuzemeersen kan zich inschrijven voor de vroegmorgenzangtocht op zondag 15 april 2018 om 7u00.

 

Update rond de projecten in Baarle – 2/2/2018

20180202_200923

Op vrijdag 2/2/2018 gaf Leefbaar Baarle voor een publiek van 125 dorpsbewoners een presentatie over de stand van zaken van de verschillende projecten in Baarle. De voorbije maanden en weken hadden we bij verschillende gelegenheden overleg met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en vertegenwoordigers van het College van Stad Gent. We konden dan ook enkele interessante evoluties  meedelen. Er was ook aandacht voor het op stapel staande project nabij Leiehome.  Vanuit een bekommernis voor zorgbehoevende senioren wil Leiehome immers in de nabije toekomst 60 assistentiewoningen optrekken in Baarledorp. Er wordt ook een dienstencentrum voorzien. Daarnaast is er ook een ontwikkeling van 33 eengezinswoningen. Er was eerst een toelichting over het project door Leefbaar Baarle op basis van het voorstel dat aan het stadsbestuur is voorgelegd. Vervolgens vertelde Dhr Filip Maertens, directeur van Leiehome, over het verdere verloop van dit dossier.

Dit kwam aan bod:

  • Op- en afrittencomplex + ringweg + ontsluiting industriezone
  • Uitbreiding industriezone
  • Groen-RUP
  • Structuurvisie Gent 2030
  • Woonuitbreidingsgebied Noordhout
  • Windmolenpark Drongen
  • Natuurpark Levende Leie
  • Ontwikkelingen van het project nabij Leiehome

Na de presentatie was er mogelijkheid tot vragen stellen en debat.

 

U kunt de integrale presentatie hier downloaden.

Nieuwjaarsreceptie – 7/1/2018

Samen met de andere verenigingen van Baarle, heeft Leefbaar Baarle alle bewoners van Baarle uitgenodigd voor de traditionele Nieuwjaarsreceptie.  Deze vond plaats zondag 7 januari in OTC Baarle. Samen hebben we flink geklonken op het nieuwe jaar. Er waren gezellige kraampjes met allerlei drankjes en lekkere versnaperingen. De vuurkorven waren alvast een aangename verrassing. Ook de kinderen hebben zich geamuseerd in de speeltuin.  We danken langs deze weg alle verenigingen, de sponsors en Stad Gent voor hun financiële steun.

Reserveer alvast de eerste zondag van 2019 in je agenda!

20180107_113825

20180107_113832

 

EPSON MFP image

Halloweenavond “Vleermuizen en Verhalen” – vrijdag 20 oktober 2017

Leefbaar Baarle nodigde alle inwoners van Baarle uit voor een plezante en ook leerrijke halloweenavond op vrijdagavond 20 oktober 2017.

Deelnemers werden verwelkomd met een pompoensoepje en de kinderen werden getrakteerd op een donut.

Terwijl de ouders geboeid luisterden naar “het geheime leven van de vleermuizen” door Linda Garré van Natuurpunt, werden de kinderen ondergedompeld in griezelverhalen, prachtig gebracht door dorpsbewoner Katie Velghe en haar twee heksen.

Een nieuwe stap in de procedure voor het nieuwe snelwegcomplex

Op 1/8/2017 werden de Richtlijnen voor het Plan-MER ‘Heraanleg van het autosnelwegcomplex 13 van de E40 te Drongen’ opgemaakt en gepubliceerd. De dienst MER van het Vlaamse departement Omgeving stelt deze bijzondere richtlijnen op om de methodologie die gevolgd moet worden bij het onderzoek naar de Milieu Effecten, vast te leggen. In dit document wordt o.a. vastgelegd in welke mate er rekening moet worden gehouden met de inspraakreacties die zijn ontvangen na de kennisgeving eerder dit jaar. Zoals je ongetwijfeld weet, heeft Leefbaar Baarle toen een lijvige inspraakreactie ingediend. Deze werd samen met de andere inspraakreacties bestudeerd en de relevante zaken werden overgenomen in de nu gepubliceerde richtlijnen. Deze richtlijnen dienen nu in het vervolgtraject strikt opgevolgd te worden en hebben voorrang in geval van conflict met de intenties die waren te kennen gegeven in de kennisgevingsnota.  Zonder ons uit te spreken over de correctheid of volledigheid van de richtlijnen, stippen we hieronder enkele zaken aan die ons zijn opgevallen.

Er komt een nieuw complex

De richtlijnennota stelt dat er een verdere onderbouwing en toelichting van de verantwoording van het plan moet komen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de functie van het complex in een ruimere omgeving (bv de plannen in The Loop’). Er wordt echter wel duidelijk gesteld dat er geen doelstellingsalternatieven dienen onderzocht te worden. Dit betekent onder andere dat het behouden van de huidige situatie of het schrappen van het autosnelwegcomplex in Drongen geen valabel alternatief zijn en dus niet verder onderzocht dienen te worden.   Het uiteindelijke MER zal ook een chronologische volgorde van de verdere procedures moeten bevatten en een lijst van de milderende maatregelen die verplicht verder meegenomen moeten worden bij de uiteindelijke realisatie van het complex.

Alternatievennota

Het absoluut belangrijkste punt in de richtlijnen is het feit dat er is beslist dat er een Alternatievennota moet komen. In dit document zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de vele ingesproken alternatieven, waaronder deze van Leefbaar Baarle, op hun redelijkheid dienen te onderzoeken op basis van objectief gekozen doelstellingen, criteria en randvoorwaarden. Leefbaar Baarle heeft wel wat vragen bij het feit dat AWV deze criteria zelf mag bepalen en terzelfder tijd ook zelf de beoordeling zal uitvoeren. Gelukkig zal de manier waarop de redelijkheid wordt onderzocht moeten geaccepteerd worden door de dienst MER van het departement omgeving. We gaan er van uit dat deze dienst dit in alle onafhankelijkheid en neutraliteit en met de nodige diepgang en precisie zal doen. De manier waarop in het dossier met de inspraakreacties is omgegaan laat alvast toe dit te verhopen.

De drie bouwstenen

We legden eerder al uit dat het project in 3 bouwstenen is opgesplitst (bouwsteen 1 = het complex, bouwsteen 2 = betere ontsluiting van de industriezone, bouwsteen 3 = traject N466 door Baarle). In tegenstelling tot wat in veel inspraakreacties is gevraagd, is toch beslist om enkel de volledige milieueffecten van bouwsteen 1, de locatie van het snelwegcomplex, in het MER te onderzoeken. Hoe en in welke mate de milieu-effecten van de ontwikkelingsscenario’s (bouwsteen 2 en 3) zullen worden onderzocht, wordt pas in het MER zelf beslist. Het departement Omgeving “pleit” er voor om in het toekomstig RUP ( = Ruimtelijk UitvoeringsPlan, de volgende fase in de procedure) een geïntegreerde ruimtelijke oplossing te geven voor het ganse gebied. Er zou dan wel nog een (volledig) MER moeten gebeuren voor de overige 2 bouwstenen.

Dit alles bevestigt het vermoeden dat Leefbaar Baarle steeds heeft geuit: Het agentschap Wegen en Verkeer is van plan om enkel een nieuw snelweg-complex te bouwen, terwijl de problematiek van een goede ontsluiting van de industriezone en een veilige doortocht van de N466 in het dorp niet wordt aangepakt. Bovendien blijft de mogelijkheid bestaan dat de initiatiefnemer in een latere fase een ontheffing van de MER plicht vraagt, mocht toch (ooit) het plan opgevat worden om ook de 2 andere bouwstenen te realiseren. In dat geval zou bijvoorbeeld de rand- of ringweg kunnen worden aangelegd zonder de milieu-effecten hiervan te moeten nagaan.  We zijn in elk geval nu reeds benieuwd naar hoe het toekomstige RUP vorm zal krijgen en in hoeverre met het pleidooi van het Departement Omgeving rekening zal worden gehouden.

De inspraakreactie van Leefbaar Baarle

De Richtlijnen stipuleren duidelijk dat de inhoudelijke informatie van de ca. 151 afzonderlijke inspraakreacties van Leefbaar Baarle door de MER deskundigen moeten worden doorgenomen en verwerkt bij het opmaken en onderzoeken van de milieueffecten in hun discipline.

Ook zijn veel van onze standpunten m.b.t. de methodologie en de reikwijdte van het MER relevant bevonden en in de richtlijnen overgenomen.  Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd om de milieueffecten van een snelheidsvermindering op de E40 te onderzoeken. In het richtlijnendocument wordt er bovendien nogmaals op gewezen dat de MER deskundige het studiegebied ruim genoeg zal moeten kiezen om alle geluidseffecten in kaart te brengen.

In heel veel inspraakreacties werd benadrukt om rekening te houden met de nabijgelegen natuurgebieden. In de richtlijnennota wordt die bezorgdheid voor de mogelijke gevolgen overgenomen en er wordt opgelegd om een  verscherpte natuurtoets te doen op het VEN-gebied en het natuurreservaat ‘Gentse Leievallei’.

Leefbaar Baarle stelde in haar inspraakreactie ook de aanplant van bomen voor als mogelijke milderende maatregel. We stellen vast dat dit wordt overgenomen in de richtlijnen nota, in dien verstande dat ‘bebossing’ enkel in een oostelijk scenario dient te worden overwogen. Ons inziens kan een goed gekozen beplanting een toegevoegde waarde betekenen op elk van de mogelijke locaties voor het snelwegcomplex.

Wat nog?

Er zijn verder nog heel wat andere bepalingen te lezen in het document. Zo wordt bijvoorbeeld voorgeschreven dat moet worden ingeschat of er bepaalde woonwijken geïsoleerd worden door het plan, en of bepaalde wijken en wegen meer verkeersoverlast te verwerken krijgen. Hoewel de discipline mens-gezondheid niet was opgenomen in de kennisgevingsnota (en dus niet zou onderzocht worden), wordt opgelegd deze toch uit te werken.

U kunt alle details lezen in de richtlijnen die, net zoals de kennisgeving, openbaar beschikbaar zijn via de MER-dossierdatabank van de Vlaamse overheid. Ga naar ‘Dossiers volgens de oude regelgeving’ en zoek vervolgens op dossiernummer “PL0240”. We hebben echter gemerkt dat de documenten geregeld niet toegankelijk zijn.  We hebben daarom de richtlijnen ook op onze server gezet. U kunt ze hier downloaden. Alvast veel leesplezier.

Natuurlijk blijft Leefbaar Baarle dit dossier met de nodige aandacht opvolgen.

Nieuwe kijk op de geplande sociale woonwijken in WUG Noordhout en WUG Baarledorp

Op 27 juni keurde het Gentse stadsbestuur een nieuwe versie van het ontwerp voor het Structuurplan 2030 goed. Het Ruimtelijk Structuurplan Gent is een beleidsplan dat uitstippelt hoe de grote ruimtelijke ontwikkeling en de dynamiek van de stad in de nabije toekomst zal worden geordend en gestuurd. Je kan dit  nieuwe ontwerp hier downloaden. Baarle wordt een 10-tal keer vermeld in het document. We bespreken hier enkele punten die ons zijn opgevallen.

Sociale woningen in Baarle
In de eerste editie van het ontwerp werd de intentie bekendgemaakt om de twee woonuitbreidingsgebieden in ons dorp aan te snijden en deze maximaal in te vullen met sociale woningbouw.  In de nieuwe editie blijft deze intentie overeind, maar wordt één en ander toch genuanceerder geformuleerd. We citeren uit pagina 181 van het document:
“Daarnaast beschikken we over drie resterende woonuitbreidingsgebieden waarvan één in Drongen en twee in Baarle-Drongen. Drongen ligt niet in het grootstedelijke gebied waardoor ons buitengebiedbeleid hier van toepassing blijft. Ondanks het feit dat de Vlaamse regelgeving het aansnijden van deze woonuitbreidingsgebieden (ook in het buitengebied) toelaat voor sociale woningbouw zonder voorafgaand woonbehoeftenonderzoek, willen we dit alleen op een gepaste en terughoudende wijze doen. We koppelen de invulling met sociale woningbouw aan een doelgroepenbeleid en aan een beleid voor stadsgerichte landbouw en landschapsontwikkeling.Zo moeten de bijkomende (sociale) woningen maximaal in relatie staan tot de bestaande kernen van Baarle en Drongen dorp, worden aangepaste duurzaam mobiliteitsmaatregelen uitgewerkt en wordt ruimte gevrijwaard voor (ouderen)zorg en buurtgerichte voorzieningen. Voor elk van de drie woonuitbreidingsgebieden moet een masterplan opgemaakt worden dat leidt tot een geïntegreerd totaalontwerp, los van eigendomsstructuur. Deze masterplannen houden minimaal rekening met volgende randvoorwaarden:
• WUG Baarledorp: Een mix van ouderenzorg, buurtvoorzieningen (kinderdagverblijf) en verschillende woningtypes wordt vooropgesteld. Hierbij is een gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen (ontsluiting en publiek groen) noodzakelijk. De gronden ten noorden van het woon-zorgcentrum Leiehome aan de Kloosterstraat worden gereserveerd voor de bouw van sociale woningen. De inrichting van deze zone zal afgestemd moeten worden op de herinrichting van het klaverblad van de E40.
• WUG Noordhout: Een maximale doorwaadbaarheid van het gebied staat voorop, waarbij minstens de Noordhoutstraat, de Baarleboslaan en de Schepenstraat via wandel- en fietspaden verbonden worden met de Gaverlandstraat. Het woonuitbreidingsgebied met een totale oppervlakte van zowat veertien hectare wordt uitsluitend ontwikkeld in functie van sociale woningen, conform de Vlaamse regelgeving. De woningdichtheid wordt afgestemd op het buitengebied en de relatie met de omgevende kern en verkavelingen. Wel moet drie tot vijf hectare openruimtegebied gevrijwaard blijven voor een stadsgericht, economisch landbouwproject. Deze oppervlakte zal effectief als agrarisch gebied herbestemd worden ter compensatie van het agrarisch gebied dat verloren gaat ten gevolge van het thematisch RUP-groen.”

Baarle wordt wijkknoopunt met openbaar vervoer en een hoofdfietsroute
We lezen ook dat er een ‘hoofdfietsroute’ wordt voorzien ter ontsluiting van Baarle (p115). Op het schematisch plan loopt deze langs de N466 naar Drongen tot aan de R4. Daarnaast wordt er uiteengezet dat er in Baarle een ‘wijkknooppunt’ voorzien wordt voor openbaar vervoer (p170). Bovendien moet het in een wijkknooppunt, zoals Baarle, het mogelijk zijn om voorzieningen te bundelen en over te gaan tot een kleinschaliger verdichting en verweving (p201). Dit staat in tegenstelling tot de laagdynamische ontwikkeling voorzien in de eerste versie van het structuurplan en de maximale vrijwaring van het open landschap elders in het buitengebied. Meer info over wat verweven en verdichten betekent vind je op pag 201, maar als we het goed begrijpen, betekent dit dat er meer en hogere bebouwing kan op een perceel en dat er ook andere functies zoals kantoren en winkels kunnen gerealiseerd worden in woongebied.

Hoe gaat het verder?
Het openbaar onderzoek over de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent start op 1 september en loopt tot en met 29 november 2017. In september en oktober organiseert Stad Gent infomomenten voor de bewoners. Tijdens het infomoment van 11 oktober 2017(19u30) ligt de focus op buitengebied.  Hier vind je meer info en kan je ook inschrijven. Leefbaar Baarle zal zeker deelnemen. We zijn ook van plan een gefundeerde inspraakreactie in te dienen.