Woonuitbreidingsgebied Noordhout

Zoals reeds aangekondigd in ons artikel over het voorontwerp van Ruimte voor Gent: structuurvisie 2030 , op AVS en in verschillende krantenberichten, zijn er plannen om het woonuitbreidingsgebied tussen de Noordhoutstraat en de Gaverlandstraat aan te snijden. Het is de bedoeling is om ten minste 240 sociale woningen te bouwen. De grondeigenaren (waaronder Bostoen die de gronden verkoopt aan 2 sociale woonmaatschappijen) namen het initiatief om een Co-Workshop te organiseren waarbij ook de bewoners van Baarle betrokken werden. Vrijdag 17 maart 2017 werden de bewoners van Baarle uitgenodigd voor de presentatie van het voorlopige masterplan. Dit masterplan zal verder aangepast worden en als basis dienen voor de opmaak van een verkavelingsplan. Wie nieuwsgierig is naar het eindresultaat kan  hier kijken naar enkele foto’s van de maquette of een kijkje nemen op www.cwsbaarle.com.

Samen met heel veel bewoners van ons dorp, stelt Leefbaar Baarle zich ernstige vragen bij de haalbaarheid van het inplanten van een sociale woonwijk van dergelijke omvang in een dorp als Baarle. Op één klap wordt 25% sociale woningen toegevoegd op het huidige aantal woningen (een 1000-tal). Zelfs zonder rekening te houden met de plannen in de structuurvisie 2030 om ook sociale woningen te bouwen  op het woonuitbreidingsgebied Baarledorp (nabij Leiehome), gaat dit het draagvlak van het dorp ver te boven. We zijn niet tegen sociale woningen in Baarle, maar we roepen de beleidsmakers op om toch nog eens ernstig na te denken over de wenselijkheid en de slaagkansen van een dergelijk project. U kunt de visie van Leefbaar Baarle en de randvoorwaarden die wij naar voren schuiven voor een sociaal project op de maat van ons dorp hier lezen. Aarzel niet om uw ideeën en reacties met ons te delen.

 

WUG Noordhout_720

Zwerfvuilactie: Gruute Kuis in Baarle!

Op zondag 19 maart 2017 vond voor het zevende jaar de Gentsche Gruute kuis plaats. Dit is een intiatief van IVAGO in samenwerking met andere stadsdiensten. Leefbaar Baarle heeft samen met de bewoners van Baarle een lente-schoonmaak opgezet in de verschillende woonwijken van ons dorp.  Met 34 personen hebben we in volgende straten  zoveel mogelijk van zwerfvuil opgeruimd: Baarledorpstraat, Baarleveer, Kloosterstraat,  Petruschristusdreef, Gaverlandstraat, Ernest Solvynsdreef, Ernest Solvynsbrug, Weegbree, Moortelputstraat en zijstraten, Brouwerijstraat, Keuze, Deinsesteenweg tot aan brug over E40, Keuzekouter, Karel De Bondtlaan, Keuze rond de servicestations, Noordhoudstraat, Schepenstraat, Moerstraat, Baarleboslaan, Boonstede, Baarlewaarande, Zombeekstraat, Baarleveldestraat, Baarlekouter, Roomanstraat, Kromveldesraat.

Dit leverde in totaal 47 zakken zwerfvuil op, wat erop wijst dat er een grote probleem met zwerfvuil bestaat in Baarle-Drongen. In veel grachten en bermen hebben we tijdens de gruute kuis het afval niet (geheel) kunnen verwijderen omdat we daar niet de nodige uitrusting voor hadden. De probleemzones in Baarle-Drongen zijn geïnventariseerd en de bevoegde stadsdiensten zijn op de hoogte gebracht met de vraag om het zwerfvuilprobleem aan te pakken. Wordt vervolgd…

banner-ggk

Inspraakreactie van Leefbaar Baarle op de kennisgevingsnota van het plan-MER voor de aanleg van het nieuwe snelwegcomplex in Drongen

Leefbaar  Baarle heeft op 2 maart 2017 een diepgaande inspraakreactie ingediend op de kennisgevingsnota van het “plan-MER Heraanleg van autosnelwegcomplex 13 van de E40 Drongen”. In de kennisgevingsnota worden de verschillende alternatieven beschreven voor het nieuwe op- en afrittencomplex, en wordt uitgelegd welke effecten op het milieu in kaart worden gebracht en op welke manier dat zal gebeuren. Ons 215 pagina’s tellende inspraakdocument bevat, naast een uitvoerige lijst van bemerkingen en aanvullingen op de kennisgevingsnota, ook een alternatief voorstel voor het complex dat door de werkgroep mobiliteit van Leefbaar Baarle is uitgewerkt. Klik hier om onze inspraakreactie te in te kijken.
De kennisgevingsnota waarop deze reactie slaat, is te raadplegen via https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4900.pdf