Nieuwe kijk op de geplande sociale woonwijken in WUG Noordhout en WUG Baarledorp

Op 27 juni keurde het Gentse stadsbestuur een nieuwe versie van het ontwerp voor het Structuurplan 2030 goed. Het Ruimtelijk Structuurplan Gent is een beleidsplan dat uitstippelt hoe de grote ruimtelijke ontwikkeling en de dynamiek van de stad in de nabije toekomst zal worden geordend en gestuurd. Je kan dit  nieuwe ontwerp hier downloaden. Baarle wordt een 10-tal keer vermeld in het document. We bespreken hier enkele punten die ons zijn opgevallen.

Sociale woningen in Baarle
In de eerste editie van het ontwerp werd de intentie bekendgemaakt om de twee woonuitbreidingsgebieden in ons dorp aan te snijden en deze maximaal in te vullen met sociale woningbouw.  In de nieuwe editie blijft deze intentie overeind, maar wordt één en ander toch genuanceerder geformuleerd. We citeren uit pagina 181 van het document:
“Daarnaast beschikken we over drie resterende woonuitbreidingsgebieden waarvan één in Drongen en twee in Baarle-Drongen. Drongen ligt niet in het grootstedelijke gebied waardoor ons buitengebiedbeleid hier van toepassing blijft. Ondanks het feit dat de Vlaamse regelgeving het aansnijden van deze woonuitbreidingsgebieden (ook in het buitengebied) toelaat voor sociale woningbouw zonder voorafgaand woonbehoeftenonderzoek, willen we dit alleen op een gepaste en terughoudende wijze doen. We koppelen de invulling met sociale woningbouw aan een doelgroepenbeleid en aan een beleid voor stadsgerichte landbouw en landschapsontwikkeling.Zo moeten de bijkomende (sociale) woningen maximaal in relatie staan tot de bestaande kernen van Baarle en Drongen dorp, worden aangepaste duurzaam mobiliteitsmaatregelen uitgewerkt en wordt ruimte gevrijwaard voor (ouderen)zorg en buurtgerichte voorzieningen. Voor elk van de drie woonuitbreidingsgebieden moet een masterplan opgemaakt worden dat leidt tot een geïntegreerd totaalontwerp, los van eigendomsstructuur. Deze masterplannen houden minimaal rekening met volgende randvoorwaarden:
• WUG Baarledorp: Een mix van ouderenzorg, buurtvoorzieningen (kinderdagverblijf) en verschillende woningtypes wordt vooropgesteld. Hierbij is een gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen (ontsluiting en publiek groen) noodzakelijk. De gronden ten noorden van het woon-zorgcentrum Leiehome aan de Kloosterstraat worden gereserveerd voor de bouw van sociale woningen. De inrichting van deze zone zal afgestemd moeten worden op de herinrichting van het klaverblad van de E40.
• WUG Noordhout: Een maximale doorwaadbaarheid van het gebied staat voorop, waarbij minstens de Noordhoutstraat, de Baarleboslaan en de Schepenstraat via wandel- en fietspaden verbonden worden met de Gaverlandstraat. Het woonuitbreidingsgebied met een totale oppervlakte van zowat veertien hectare wordt uitsluitend ontwikkeld in functie van sociale woningen, conform de Vlaamse regelgeving. De woningdichtheid wordt afgestemd op het buitengebied en de relatie met de omgevende kern en verkavelingen. Wel moet drie tot vijf hectare openruimtegebied gevrijwaard blijven voor een stadsgericht, economisch landbouwproject. Deze oppervlakte zal effectief als agrarisch gebied herbestemd worden ter compensatie van het agrarisch gebied dat verloren gaat ten gevolge van het thematisch RUP-groen.”

Baarle wordt wijkknoopunt met openbaar vervoer en een hoofdfietsroute
We lezen ook dat er een ‘hoofdfietsroute’ wordt voorzien ter ontsluiting van Baarle (p115). Op het schematisch plan loopt deze langs de N466 naar Drongen tot aan de R4. Daarnaast wordt er uiteengezet dat er in Baarle een ‘wijkknooppunt’ voorzien wordt voor openbaar vervoer (p170). Bovendien moet het in een wijkknooppunt, zoals Baarle, het mogelijk zijn om voorzieningen te bundelen en over te gaan tot een kleinschaliger verdichting en verweving (p201). Dit staat in tegenstelling tot de laagdynamische ontwikkeling voorzien in de eerste versie van het structuurplan en de maximale vrijwaring van het open landschap elders in het buitengebied. Meer info over wat verweven en verdichten betekent vind je op pag 201, maar als we het goed begrijpen, betekent dit dat er meer en hogere bebouwing kan op een perceel en dat er ook andere functies zoals kantoren en winkels kunnen gerealiseerd worden in woongebied.

Hoe gaat het verder?
Het openbaar onderzoek over de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent start op 1 september en loopt tot en met 29 november 2017. In september en oktober organiseert Stad Gent infomomenten voor de bewoners. Tijdens het infomoment van 11 oktober 2017(19u30) ligt de focus op buitengebied.  Hier vind je meer info en kan je ook inschrijven. Leefbaar Baarle zal zeker deelnemen. We zijn ook van plan een gefundeerde inspraakreactie in te dienen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s