Knot-voormiddag in de Keuzemeersen

Op zaterdag 12 februari 2022 organiseert Leefbaar Baarle in samenwerking met Natuurpunt Gent opnieuw een Wilgenknotvoormiddag in natuurgebied de Keuzemeersen.

De knotwilgen in de Keuzemeersen moeten geregeld geknot worden. Dit is belangrijk om voor de weidevogels een veilige broedomgeving te creëren. Daarnaast zorgt het knotten voor heel wat natuurlijke holen en holtes die dankbaar gebruikt worden door tal van dieren. De knotwilgen zijn op die manier erg waardevolle natuurelementen in het schitterende historische Leielandschap in de Keuzemeersen. In dit HLN artikel over de knotdag in 2020 lees je meer hierover.

Knotten is een mooie buitenactiviteit. Wie dit wenst kan snoeihout meenemen naar huis. Dit zijn vrij dikke, gezaagde takken…

Je kan eigen snoei en knot-materiaal meebrengen, maar dit hoeft niet. Er zijn enkele zagen ter beschikking en we hebben ook extra handen nodig om takken weg te halen.

Praktisch:

 • Natuurbeheer activiteit in de Keuzemeersen: knotten van wilgen.
 • Afspraak om 9u00 onder de Goedingebrug (brug snelweg over de Leie), in Keuze, 9031 Baarle-Drongen.
 • Ook kinderen welkom.
 • Voor deze buitenactiviteit is volgens de momenteel geldende regels het dragen van een mondmasker verplicht. Graag ook afstand respecteren.
 • Stevig waterdicht schoeisel (laarzen), handschoenen, warme kledij en fluojasje.
 • Er is beperkt basis knotmateriaal beschikbaar, je kan best ook zelf een (motor)zaag meebrengen.
 • Begeleiders: Wim Vancauwenberghe van Leefbaar Baarle en Geert Spanoghe van Natuurpunt.
 • We sluiten af met een aperitief.

Graag ons laten weten dat je komt meehelpen. Geef het aantal personen mee.

Tot dan!

Het Leefbaar Baarle Team

Leefbaar Baarle slaat de handen in elkaar met 3 andere (natuur)verenigingen:

‘Actiegroep Red de Keuzemeersen’ trekt aan de alarmbel: nieuw verkeerscomplex in Baarle bedreigt natuur en leefbaarheid

Aan de vooravond van de start van de inspraakperiode rond het nieuwe op- en afrittencomplex in Baarle-Drongen, hebben Leefbaar Baarle, Natuurpunt Gent, Leie Omgeving Beschermen, Bosbehoud en geëngageerde burgers zich verenigd in de ‘Actiegroep Red de Keuzemeersen’. We sturen op die manier een sterk signaal naar de Vlaamse overheid dat een nieuw verkeerscomplex in open groene ruimte vlakbij het natuurgebied Keuzemeersen geen optie is. Zowel de natuur als leefbaarheid worden ernstig bedreigd.

Vanaf 17/8/2021 kunnen burgers inspreken op de startnota voor het GRUP ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’. In de startnota worden twee locatie-alternatieven voor het nieuwe op- en afrittencomplex voorgesteld: een centraal alternatief op de huidige locatie van de op- en afrit, en een oostelijk alternatief dat komt te liggen in de open ruimte tussen de keuzewijk en de dienstenzone met uitlopers tot in de Keuzemeersen. De Keuzemeersen ten zuiden van de E40 zijn al vele jaren natuurgebied. De stad Gent heeft via het RUP Groen het plan opgevat om ook de Keuzemeersen ten noorden van de E40 om te zetten als natuurgebied. Het oostelijke complex zou voor een aanzienlijk deel komen te liggen in biologisch waardevol tot zeer waardevol en van nature overstroombaar gebied.

Onverantwoord beleid

Bruno Claeys van VZW Bosbehoud is duidelijk: “Infrastructuurwerken van dergelijke omvang inplanten in een gebied zoals Keuzemeersen en aanpalend alluviaal bos druist in tegen alle principes van een modern, pro-actief en verantwoord beleid rond de waterhuishouding en de gevolgen van de klimaatverandering. Door dergelijke inplanting verliest men een unieke én noodzakelijke opportuniteit om de Keuzemeersen verder te ontwikkelen als een schakel voor een duurzame onder- en bovengrondse waterhuishouding van de Beneden-Leie die weerstand kan bieden aan de extreme gevolgen van de klimaatverandering.” Ook Bart Vangansbeke van Natuurpunt Gent, vindt een het oostelijke alternatief een slecht idee: “De Keuzemeersen zijn een prachtig natuurgebied. Als beheerder van dit natuurreservaat vindt Natuurpunt Gent het onaanvaardbaar dat dit mooie meersengebied grotendeels vernietigd zou worden door een nieuw op- en afrittencomplex.”  Luc Ledoux, voorzitter van LOB, vult aan: “Een op- en afritten complex in de Keuzemeersen, een belangrijk stuk natuurschoon in de Leievallei,  zou een aantasting betekenen van het unieke landschap en zou er de honderdduizenden euro’s die er voordien zijn geïnvesteerd in onteigening, aanleg van wandelpaden en andere natuurinrichting helemaal tenietdoen.”

Ook bewoners zien plannen niet zitten

Ook bewoners in de wijde omgeving van de Keuzemeersen kunnen zich niet vinden in de plannen voor een complex en hebben zich verenigd om gezamenlijk de nodige juridische stappen te ondernemen. “Het zijn echter niet enkel de directe omwonenden die zich kanten tegen een complex nabij de Keuzemeersen”, vult Wim Vancauwenberghe, voorzitter van Leefbaar Baarle aan. “Op onze infosessie met een 120-tal inwoners van over heel Baarle is duidelijk geworden dat het oostelijke alternatief voor een overgrote meerderheid onaanvaardbaar is. Door de grote impact op leefbaarheid, milieu en natuur is hier absoluut geen draagvlak voor bij de lokale bevolking.”

Actiegroep Red de Keuzemeersen vraagt bescherming natuur, milieu en leefbaarheid

Natuurpunt Gent, Leie Omgeving Beschermen, Bosbehoud, Leefbaar Baarle en betrokken burgers hebben zich daarom geëngageerd voor de Actiegroep Red de Keuzemeersen (ARK). ARK zal actief opkomen voor het behoud en versterken van de landschaps- en biotoopwaarde van de omgeving van de Keuzemeersen in Baarle-Drongen voor de komende generaties.

ARK kant zich tegen een op- en afrittencomplex van de E40 in dit belangrijk deel van het “Natuurpark Levende Leie”. Daar hebben immers zowel vzw Natuurpunt Beheer als de Vlaamse Overheid (Vlaamse Landmaatschappij) zwaar geïnvesteerd. De VLM heeft er via een natuurinrichtingsproject 20 ha onteigend en prachtige wandelpaden aangelegd, alsook gezorgd voor vernatting van de meersenbiotoop, die vzw Natuurpunt Beheer samen met Natuurpunt Gent beheert.

De nadelen en gevolgen op de omgeving worden in de gekende studies en het M.E.R. te weinig uitgewerkt en houden onvoldoende rekening met de recente fenomenen, inzichten, omgevingsbeleid en bezorgheden zoals rond de klimaatverandering, de boven- en ondergrondse waterhuishouding, de watervoorziening en de impact daarvan, niet alleen op de Keuzemeersen maar ook de wijdere omgeving. Ook door geluidsoverlast en licht- en luchtvervuiling zou het natuurgebied zijn geïnvesteerde waarde helemaal kwijtspelen.

Een op- en afrittencomplex in of vlakbij de Keuzemeersen is bovendien een aantasting van de open ruimte in het uniek cultuurhistorisch landschap van de Leievallei, dat generaties kunstschilders heeft geïnspireerd.

Het is logisch dat, als er geen andere opties worden voorgesteld of tot de mogelijkheden behoren, ARK kiest voor een geoptimaliseerd op- en afrittencomplex op de huidige locatie. Deze oplossing kost het minst, zowel op ecologisch, financieel als maatschappelijk vlak en betekent tevens de redding van de Keuzemeersen en hun omgeving.

Bekijk de reportage op AVS over de standpunten en de ondertekening van het charter op 16/8/2021:

Bron: https://www.avs.be/artikels/actiegroep-red-de-keuzemeersen-samen-tegen-nieuw-verkeerscomplex-a81657

Kan de Leie ook overstromen?

Een uitzonderlijke regenval zoals recentelijk in de Ardennen en Limburg kan in de toekomst ook in de Leievallei gebeuren. Jaarlijkse overstromingen maken nu reeds deel uit van het natuurlijk winterpeil van de Leie en bij hevige regenval.

Bij langdurige en hevige regenval kan het waterpeil in de Leie stijgen tot een kritiek peil van 7,34 m TAW waardoor de Keuzemeersen met een maaiveldpeil van ongeveer 6,25 m TAW onder water komen te staan. De Keuzemeersen en Latemse meersen zorgen voor buffering van overtollig water. Deze periodieke overstromingen creëren terzelfdertijd een uniek ecosysteem.

Het is vandaag dan ook helemaal niet te verantwoorden dat de overheid in de vorm van Agentschap Wegen en Verkeer een op- en afrittencomplex overweegt in de Keuzemeersen. Dit alternatief heeft immers een grote impact op het natuurlijke overstromingsgebied van de Keuzemeersen. De hoge taluds, omvangrijke betonconstructies en een aanzienlijke verharding gelegen in overstromingsgebied zullen talloze afwateringsgrachten doorsnijden. Hierdoor komt het overtollige water op andere plaatsen terecht.

De beelden van voorbije dagen tonen tot wat verharding in rivierbekkens kan leiden.

Baarle blijft boos

Op woensdag 7/7/2021 overhandigden het actiecomité ‘Red de Noordhout’ en burgerbeweging Leefbaar Baarle een petitie waarin meer dan 500 inwoners van Baarle vragen aan het Gents Stadsbestuur om de plannen voor de Noordhout te herzien. Enkele sociale huisvestingsmaatschappijen willen appartements-blokken bouwen op deze groene historische landbouwkouter aan de rand van de dorpskern van Baarle.  De bewoners zien deze hoogdynamische ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Noordhout niet zitten. Al helemaal niet in combinatie met de vele andere initiatieven die de laatste vrije ruimte in Baarle inpalmen.

Sami Souguir neemt als Schepen voor Ruimtelijke Planning de petitie in ontvangst van Wim Vancauwenberghe (LBB) en Johan Stevens (Red de Noordhout). Op de achtergrond kijken schepen Rudy Coddens, Sofie Bracke en Filip Watteeuw toe.

In het kader van de uitbreiding van het rusthuis Leiehome en project Baarlekorf is reeds gestart met de bouw van 35 woningen, 60 assistentiewoningen, verschillende meersgezinswoningen en handelsruimtes in het woonuitbreidingsgebied Baarledorp. In een volgende fase worden daar ook  57 sociale woningen gebouwd.  Met deze plannen wordt de behoefte voor jonge gezinnen, ouderen en sociaal wonen in Baarle ruimschoots ingevuld. De meeste bewoners stemmen dan ook in met dit initiatief. Er is echter totaal geen draagvlak voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Noordhout.

Historiek

In het Ruimtelijke structuurplan van 2003 engageerde stad Gent zich immers om de Noordhout, een vruchtbare kouter die al eeuwen als landbouwgrond in gebruik is, ook planologisch om te zetten van woonuitbreidings-gebied naar landbouwgebied. Die beleidsbeslissing is echter 15 jaar lang dode letter gebleven. In 2018 keurde het Gents stadbestuur de nieuwe Structuurvisie 2030 goed. Daar werd – tegen het gefundeerd advies van de Gecoro in – plots beslist om het woonuitbreidingsgebied Noordhout toch te gaan bebouwen met 135 sociale wooneenheden. Die beslissing is temeer onbegrijpelijk omdat ze indruist tegen de principes die in dezelfde structuurvisie naar voren worden geschoven, zoals laagdynamische ontwikkeling in buitengebied, vrijwaring van open ruimte, verdichten in de nabijheid van voorzieningen en respect voor de draagkracht van een wijk.
In tegenstelling tot bij het vorige structuurplan, is er nu blijkbaar wel veel haast om de beleidsvisie concreet te gaan realiseren. De gronden werden inmiddels door een vastgoedontwikkelaar verkocht aan enkele sociale huisvestings-maatschappijen en in oktober 2020 lanceerde de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen een openbare aanbesteding voor de opmaak van een masterplan. Begin 2021 ging een studiebureau aan de slag met de opmaak van dit masterplan. De opdracht, die 6 maanden mag duren, zal dus binnenkort worden afgerond. Op basis van de opdrachtnota is duidelijk dat er wordt gemikt op meersgezinswoningen. Dit betekent dus dat er nu ook appartementsgebouwen buiten de dorpskern van Baarle terechtkomen.

Bewoners worden niet gehoord

De opdrachtbeschrijving in de aanbesteding voorziet expliciet dat de buurt moet betrokken worden via een intensief participatietraject in samenspraak met de stad Gent.  Tot nog toe nog werden de omwonenden in Baarle echter volledig in onwetendheid gelaten. “We vinden het heel erg dat er niet naar de mening van de bewoners wordt geluisterd” zegt Johan Stevens, één van de initiatiefnemers van de actiegroep Red De Noordhout. “Iedereen met een beetje gezond verstand beseft dat de groene Noordhoutkouter absoluut geen geschikte locatie is voor appartementsblokken en sociale huisvesting. Maar toch blijven het stadsbestuur en de initiatiefnemers volharden in de boosheid”.

“Baarle wordt overdonderd door allerlei initiatieven die een ware aanslag betekenen voor de open ruimte en de leefbaarheid in ons dorp” vult Wim Vancauwenberghe, voorzitter van Leefbaar Baarle aan. “De industriezone breidt uit met 10 ha tot vlak aan de achtertuin van de omwonenden. Agentschap Wegen en Verkeer komt met een scenario om in de Keuzekouter een nieuw op- en afrittencomplex neer te poten. In de startnota van het GRUP voor het complex wordt trouwens slinks vermeld dat ‘restruimtes’ die oorspronkelijk landbouwgrond waren, kunnen worden omgezet in woongebied en terreinen voor bedrijfsactiviteiten. Dit kan over ettelijke hectares gaan. Dit alles komt bovenop de 3 woonontwikkelingsprojecten.  De gedeeltelijke invulling van het WUG Noordhout als een stads- of wijkgericht landbouwproject en de aanleg van enkele bosjes voorzien in het RUP Groen, zijn een stapje in de goede richting, maar erg ontoereikend als je de globale impact van alle plannen op de dorpskern en de omgeving van Baarle bekijkt.”

Niet van deze tijd

Inwoonster Ines Verbaendert stelt de zaken op scherp: “In Baarle wordt het laatste beetje groen/landbouwgebied (Noordhout) in onze dorpskern bedreigd door de bouw van een groot aantal woningen waarop de infrastructuur van ons dorp niet voorzien is (noch de school, noch de winkels, noch het openbaar vervoer). Want er is geen bakker, geen supermarkt, er rijden slechts 2 à 3 bussen per uur van en naar Gent/Tielt/Deinze… dus ideaal scenario voor nog meer verkeer is ons dorp. Hoe zat het nu weer met die bouwshift? Want in Gent zijn er inderdaad woningen tekort, maar is er ook een enorme leegstand. Verdichting wil volgens mij niet zeggen groen gebied buiten de stad volbouwen? Opnieuw verlies van groen dus voor Baarle. De landbouwgronden/natuurgebieden voor alle plannen zullen vervolgens voornamelijk ver weg van Baarle worden gecompenseerd. Hoe leg je dit uit aan de bewoners?! Elders wordt groen voorzien, maar ons dorp wordt wel volgebouwd, omgeven door industrie en met een uitgebreid op- en afrittencomplex!”. Op dergelijke schaal open ruimte inpalmen voor allerlei projecten is niet meer van deze tijd.

544 keer een duidelijke oproep aan Stad Gent

Leefbaar Baarle en actiecomité ‘Red de Noordhout’ lanceerden half februari 2021 een petitie die Stad Gent oproept tot behoud van de Noordhoutkouter.  Anderhalve maand later was de kaap van 500 handtekeningen al overschreden. Uiteindelijk ondertekenden 544 mensen de petitie.  Het is duidelijk dat de inwoners van Baarle willen dat de Noorhoutkouter NIET wordt bebouwd maar VOLLEDIG wordt omgezet naar een landbouwgebied. Deze volledige omzetting kan perfect passen in het kader van de compensatie van de landbouwgronden die worden ingenomen door de geplande uitbreiding van het industriegebied in Baarle-Drongen. Op die manier gebeurt de compensatie in de buurt van de gemeenschap die zwaar wordt getroffen door die uitbereiding, en niet ergens ver weg zoals men nu van plan is.

De Vlaamse regering heeft de startnota goedgekeurd voor het op- en afrittencomplex.

Op 4 juni 2021 heeft de Vlaamse Regering de startnota voor het GRUP ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’ goedgekeurd. In de startnota worden twee locatie-alternatieven voorgesteld: een centraal en een oostelijk complex. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal de vereiste adviezen inwinnen over de startnota en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en raadplegen over de inhoud van de startnota. Het centrale alternatief lag eerder reeds op tafel. Het oostelijke alternatief is een meer compacte versie van de plannen die eerder naar voren zijn geschoven. Je kan de beslissingsdocumenten hier raadplegen.

Update: Op vraag van velen organiseerde Leefbaar Baarle op woe 16/6 om een online infovergadering over de 2 alternatieven en de impact hiervan op de verschillende wijken en woonbuurten in Baarle. Tijdens de online meeting konden de deelnemers hun mening geven over de aanvaardbaarheid van beide alternatieven. De opname van de uiteenzetting is online te bekijken (30 min doorspoelen om naar het begin van de presentatie te gaan).

Centraal alternatief voor het nieuwe op- en afrittencomplex in Drongen
Oostelijk alternatief voor het nieuwe op- en afrittencomplex in Drongen

Je kan de volledige startnota en bijlages hier downloaden:

We stellen vast dat geen enkele van de 23 door bewoners ingesproken alternatieven is weerhouden om verder te bestuderen. Lees hier een eerste berichtgeving in de pers op basis van een interview met Frederik Minnaert van Leefbaar Drongen. Lees hier het interview met LBB voorzitter Wim Vancauwenberghe online op Nieuwsblad.be. (Omdat op een krantenartikel copyrights rusten, kunnen we niet de volledige tekst delen. Het artikel is toegankelijk via een gratis account. Je kan dit artikel kosteloos lezen na aanmaak van een gratis account).  Onder de titel “Komt er een nieuw op- en afrittencomplex van de E40 in het Oosten van Drongen?” bracht ook AVS een interessante reportage en een interview met Vlaams parlementslid Stijn De Roo over de plannen voor het complex.  Je kan de reportage hier online bekijken.

Meer info en reacties vanuit Leefbaar Baarle van zodra we de startnota ten volle hebben bestudeerd. De inspraakprocedure op de startnota start op 17/8/2021 en loopt tot 15/10/2021.

Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen

Corona-veilige ochtendwandeling in de Keuzemeersen onder de deskundige begeleiding van vogelkenner Geert Spanoghe (Natuurpunt).

Op 2 mei 2021 organiseert Leefbaar Baarle een Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen.  Het is unieke kans om onder  de deskundige begeleiding van Geert Spanoghe, verantwoordelijke voor het natuurgebied en vogelkenner, tijdens een ochtendwandeling naar de zang van de vele vogels in de Keuzemeersen te gaan luisteren.

In de Keuzemeersen zijn de slobeend, gele kwikstaart, steenuil, een tiental paar kievit en rietgors jaarlijkse broedvogels. Zomertaling, grutto en zelfs paapje hebben er de laatste jaren ook gebroed. De flora is bijna identiek aan die van de Assels of de Bourgoyen-Ossemeersen met als smaakmakers schildereprijs, waterviolier, pijptorkruid, veel pinksterbloem en muizenstaartje.

We verzamelen om 7u00 aan de start van het wandelpad ter hoogte van de Keuzemeers 1 te Baarle (Drongen). Vertrek is gepland om 7u10.

Om één en ander Corona-veilig te laten verlopen, vragen we om te wandelen in de eigen gezinsbubbel of kennissenbubbel van max 10 personen. We vragen ook om bij de start en het einde van de wandeling een mondmasker te dragen en 1,5 m onderlinge afstand te respecteren. Om tijdens de wandeling naar de deskundige uitleg van Geert te luisteren, breng je je eigen smartphone mee (met mobiel data-abonnement). Je krijgt ter plekke de nodige instructies.

Kortom, het wordt een leerrijke wandeltocht. Vlug inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers is beperkt tot max 2 groepen van 10!

Keuzemeersen – Foto Leefbaar Baarle
Foto van Rietgors door pietplaat onder CreativeCommons licentie.

Meebrengen:

 • Gepaste kledij en schoeisel
 • Mondmasker
 • Smartphone met data-abonnement
 • Verrekijker of veldkijker

Teken onze Petities

Er lopen momenteel twee petities die zijn opgezet door Leefbaar Baarle vzw.

1. Voor een westelijke ontsluiting van Industriezone Drongen I

Industriezone Drongen I breidt uit. Dit brengt heel wat extra industrieverkeer met zich mee. De Vlaamse overheid stelt in het GRUP Booiebos een ontsluiting via de Baarleveldestraat voorop. Het vele extra vrachtverkeer zal echter een nadelige impact hebben op de woonkernen van Baarlevelde, Keuze en de Raapstraat.

Via de petitie willen we bekomen dat de ontsluiting ten westen van de industriezone wordt gerealiseerd. Daar is voldoende ruimte en geen bewoning. Industrie verkeer kan dan direct aansluiten op het snelwegennet. Door deze petitie te ondertekenen, ondersteun je onze vraag naar een westelijke ontsluiting van de industriezone Drongen I.


2. Red de Noordhout

Het Gents stadsbestuur heeft samen met enkele sociale huisvestigingsmaatschappijen plannen opgevat om verschillende woonblokken met meer dan 130 sociale wooneenheden te realiseren in de Noordhoutkouter. Een deel van de kouter wordt gereserveerd voor een stadslandbouwproject.

Samen met heel wat buurtbewoners komt Leefbaar Baarle op voor het VOLLEDIGE behoud van de kouter als open landbouwgebied.

We rekenen daarvoor graag ook op jouw steun. Daarom vragen we jou langs deze weg om onze petitie ‘Red De Noordhout’ te ondertekenen.

Corona-veilig wilgen knotten in natuurgebied de Keuzemeersen op zaterdag 6/3. Je kan gratis het knothout meenemen…

Er zijn heel wat wilgen die dringend geknot moeten worden. Dit is belangrijk om voor de weidevogels een veilige broedomgeving te creëren. Daarnaast zorgt het knotten voor heel wat natuurlijke holen en holtes die dankbaar gebruikt worden door tal van dieren. De knotwilgen zijn op die manier erg waardevolle natuurelementen in het schitterende historische Leielandschap in de Keuzemeersen.

Knotten is een mooie wintersport en wie dat wenst, kan knothout meenemen. Kom je samen met je bubbel knotten? Hier zie je alvast enkele praktische tips voor het knotten met een handzaag

Graag eigen snoei en knot-materiaal meebrengen. Dankzij de gewaardeerde steun van Tuinmachines Heye-Cornelis, hebben we ook enkele zaagmachines ter beschikking voor wie niet zelf over een zaagmachine beschikt.

Knotten gebeurt in je eigen bubbel van max 4. personen. Je staat met je bubbel in voor het zagen en weghalen van de takken. Je bubbel kan ook focussen op enkel weghalen van takken (nadat een andere bubbel een boom heeft geknot). Wie dit wenst kan snoeihout meenemen naar huis. Dit zijn vrij dikke, gezaagde takken …

Knotten in de Keuzemeersen

Praktisch:

 • Natuurbeheer activiteit in de Keuzemeersen: knotten van wilgen.
 • Afspraak tussen 9u00 en 9u11 onder de Goedingebrug (brug snelweg over de Leie), in Keuze, 9031 Baarle-Drongen .
 • Mondmasker.
 • Stevig waterdicht schoeisel (laarzen), handschoenen, warme kledij en fluo-jasje.
 • Graag eigen (motor)zaag en knotmateriaal meebrengen.
 • Er zijn enkele zaagmachines ter beschikking (met dank aan Tuinmachines Heye-Cornelis)
 • Begeleiders: Wim Vancauwenberghe van Leefbaar Baarle en Geert Spanoghe van Natuurpunt.

Graag aangeven dat je met een bubbel komt knotten door hier te registreren.

Wie komt knotten kan hout meenemen…
Initiatief in samenwerking tussen Leefbaar Baarle en Natuurpunt Gent

Structuurschets Baarle – inschrijven infomarkt

Baarle staat de komende jaren voor grote veranderingen: de uitbreiding van Leiehome, het RUP Groen, nieuwe sociale woningen in de Noordhoutkouter, de uitbreiding van het bedrijventerrein Drongen I, de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E40, … De voorbije maanden is in opdracht van Stad Gent door een studiebureau een Structuurschets voor Baarle opgemaakt. Je kan deze hier raadplegen op http://www.stad.gent/baarlemorgen en via dit document: https://stad.gent/…/20200710_poster_A0_aangepast_web.pdf.

Stad Gent hoort graag de mening van de inwoners van Baarle op dit voorstel. Dit kan op 2 manieren:

 1. Je kan deelnemen aan de infomarkt van 17 oktober 2020 die op verschillende tijdstippen tussen 15 en 18 uur plaatsvindt in het ontmoetingscentrum Baarle (oude melkerij). Op deze infomarkt kan je jou mening, suggesties, ideeën,… kwijt op de structuurschets voor Baarle.
  Je kan je hiervoor aanmelden tot 30/9. Inschrijven is verplicht en kan via https://inschrijvingevenementen.gent.be/…/e2fd086f-34ec…
 2. Het is echter bijzonder belangrijk om ook schriftelijk of per email je opmerkingen en ideeën te laten horen. Dit kan voor 30/9 via de ideeënbus aan het OTC of via baarlemorgen@stad.gent. Indien je ook graag wenst dat Leefbaar Baarle op de hoogte is van jouw ideeën, zet ons dan gerust in cc info@leefbaarbaarle.org .

Alvast hartelijk dank om ook jouw stem te laten horen. Dit is erg belangrijk voor de toekomst van Baarle.

Leefbaar Baarle in tijden van Corona

Het is de laatste maanden wat stil geweest rond Leefbaar Baarle. Door de Corona pandemie hebben in 2020 heel wat activiteiten niet kunnen plaatsvinden. In deze moeilijke tijden hebben ook de bestuurders van LBB meer aandacht besteed aan familie en professionele activiteiten. Dit betekent echter niet dat we ons niet langer inzetten voor ons dorp. Achter de schermen zijn we ons blijven inzetten rond de belangrijke dossiers voor ons dorp (Woonuitbreidingsgebied Noordhout, op- en afrittencomplex, uitbreiding industriezone, …).

Om onze leden te bedanken voor hun vertrouwen in Leefbaar Baarle ondanks de lagere activiteit, heeft de raad van Bestuur beslist om het lidmaatschap voor 2020 en 2021 te combineren. Daardoor kunt u lid zijn / blijven in 2020 en 2021 voor het lidmaatschapsbedrag van 1 jaar.


Binnenkort meer…