Vervanging Kloosterstraatbrug

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, werkt samen met de stad Gent aan de vervanging van de bruggen over de E40 in de Kloosterstraat en Deinsesteenweg (N466). Zoals eerder reeds gemeld, loopt momenteel het openbaar onderzoek voor de vervanging van de Kloosterstraatbrug (aan de industriezone). Het volledige aanvraagdossier in het kader van het openbaar onderzoek kan je online raadplegen. Eerder werd ook al een infobrochure verspreid onder de de inwoners van Baarle. Komende dinsdagavond is er een digitaal infomoment georganiseerd door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bezwaar indienen kan tot en met zaterdag 1 oktober 2022 aan de hand van een modelbrief die door Leefbaar Drongen en Leefbaar Baarle is uitgewerkt.


Nieuwe Kloosterstraatbrug – bron: AWV

Online infomoment vervanging bruggen E40 in Drongen
Op 27/9/2022 gaf AWV een online infomoment over de plannen met de Kloosterstraatbrug. Van de 120 inschrijvingen hebben uiteindelijk een 65-tal personen deelgenomen. AWV heeft geen opname gemaakt van de uiteenzetting. Wie dat wenst, kan de notities (die door Leefbaar Baarle zijn gemaakt) aanvragen via email naar info@leefbaarbaarle.org.Kloosterstraatbrug enkel voor industrieverkeer
In de plannen wordt duidelijk hoe de Kloosterstraatbrug er in de toekomst zou gaan uitzien. De brug komt op dezelfde locatie als de huidige brug. De brug zal voortaan echter enkel door verkeer van en naar het industriepark gebruikt kan worden. Al dit verkeer wordt vervolgens via de Baarleveldestraat naar het op- en afrittencomplex in Baarle-Drongen gestuurd.
Eén en ander heeft een belangrijke impact op de woonwijken in de ruime omgeving van de Kloosterstraatbrug. Verkeer vanuit Landegem / Luchtene kan immers NIET meer via de Kloosterstraatbrug richting Baarle rijden. De Moerstraat, Varendries en Raapstraat wordt drukker. Ook in de Baarleveldestraat en op de brug in Baarle centrum (N466 – Deinsesteenweg) zal de verkeersintensiteit sterk stijgen.Bezwaarschrift
Gezien de impact op omwonenden in de ruime omgeving van de Kloosterstraatbrug en gezien het feit dat de nu voorziene vervanging van de Kloosterstraatbrug een betere ontsluiting van industriezone hypothekeert, hebben Leefbaar Drongen en Leefbaar Baarle gezamenlijk een modelbezwaarschrift uitgewerkt. We vinden het ook vreemd dat nu wordt gekozen voor een gewone omgevingsvergunning waarbij de milieueffecten niet meer onderzocht moeten worden, terwijl de ontsluiting van de industriezone eerder deel uitmaakte van een GRUP-procedure met MER-studie.

We hebben daarom 16 bezwaren uitgewerkt:
– De vergunning kan niet verleend worden op basis van een aanvraag voor een omgevingsvergunning
– Het project is een voorafname van besluit van het GRUP “Complex E40 Drongen”
– Door een belangrijke wijziging van de verkeersstromen en de functie van de brug, kan de aanvraag niet worden beschouwd als een ‘kleine wijziging’ op de stedenbouwkundige voorschriften
– De plannen voor de brug voorzien niet in een correctie ontsluiting van de industriezone
– De knip ten noorden van de kloosterstraatbrug met de Baarleveldestraat zorgt voor een ongeoorloofde toename van verkeersdrukte in de Halewijnkouter, Varendriesstraat en de Raapstraat
– De knip ten zuiden van kloosterstraatbrug met de Kloosterstraat en de weg naar de Industriezone zorgt voor een ongeoorloofde toename van de verkeersdrukte Moerstraat, Baarleboslaan, Noordhoutstraat, Boonstede en Baarlewarande
– De knip van de Kloosterstraatbrug verhoogt de filevorming op het op- en afrittencomplex van de E40 in Baarle-Drongen met overslag naar de E40
– De plannen versterken de barrièrevorming van de E40, Baarle wordt verder geïsoleerd van Drongen en Gent.
– De scherpe bocht beneden de brughelling naar Baarleveldestraat is niet conform het vademecum Weginfrastructuur en gevaarlijk voor vrachtverkeer
– De veiligheid voor fietsers wordt deels genegeerd.
– De Mobiliteitsstudie is inconsistent en ontoereikend, en de gebruikte methodes zijn niet voldoende onderbouwd
– Het aanvraagdossier is onvolledig m.b.t. de mobiliteitseffecten
– Ontoelaatbare geluidstoename door het intensere verkeer, wijziging van hoogte en hellingsgraad van de brug, het deels weggraven van de brughelling en het rooien van de bestaande begroeiing.
– Negatieve effecten op biologisch waardevol gebied werden niet onderzocht en er is geen advies van Natuur & Bos ingewonnen.
– Er dient een architect te worden aangesteld
– Er wordt geen hoogdringendheid aangetoond om te verantwoorden dat de Kloosterstraatbrug op korte termijn enkel kan afgebroken en vervangen worden, en andere tijdelijke maatregelen niet mogelijk zijn.

Meer details over deze bezwaren zijn terug te vinden in de modelbrief die door een gezamenlijke werkgroep van Leefbaar Drongen en Leefbaar Baarle is opgesteld.

Bezwaar indienen
Omwonenden die het oneens zijn met de plannen voor de Kloosterstraatbrug kunnen nog bezwaar indienen tot zaterdag 1 oktober 2022. Ze kunnen de modelbrief integraal overnemen of uit de lijst die bezwaren selecteren die concreet van toepassing zijn voor de eigen situatie. 
Het bezwaarschrift kan digitaal ingediend worden via het digitaal omgevingsloket. Klik op de knop ‘NIEUW BEZWAARSCHRIFT INDIENEN’. 
Het bezwaar kan ook per brief worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent.  Bij voorkeur aangetekend versturen. 
Ten slotte kan een schriftelijk bezwaar ook worden afgegeven op de Balie Bouwen, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Je dient hiervoor wel een afspraak in te plannen: . 
 

Standpunt van Leefbaar Baarle
Leefbaar Baarle komt op voor de leefbaarheid in Baarle. Ons dorp wordt de komende tijd overspoelt met initiatieven: een nieuw op- en afrittencomplex, uitbreiding van de industriezone, 2 sociale woonwijken, enz… . In elk van deze dossiers willen we de overheid overtuigen om maximaal rekening te houden met de landelijke leefomgeving en de bezorgdheden van de inwoners van Baarle.
Leefbaar Baarle werkt inmiddels al meer dan 6 jaar op het dossier van het op- en afrittencomplex. Van in het begin waarschuwden we al voor de nefaste gevolgen van een groot op- en afrittencomplex en het aantrekken van extra vrachtverkeer via de R4 en de N466. Onder meer dankzij onze interventies is een ringweg door en langs de woonwijken in de buurt van de Noordhout van de baan. Op ons aandringen voorzag AWV in de alternatieven heel wat bermen en geluidschermen waardoor de geluidsoverlast in ons dorp aanzienlijk zou dalen.  We vrezen dat nu voorziene vervanging van de bruggen de bestaande toestand van het op- en afrittencomplex voor jaren zal bevriezen. Van extra geluidsbescherming is daarbij geen sprake. Ook de ontsluiting van de industriezone lijkt door de nieuwe inrichting van de Kloosterstraatbrug beslecht. Zoals je weet, ijvert Leefbaar Baarle voor een aparte ontsluiting van de industriezone via de E40. De vervanging van de centrale brug in Baarle hypothekeert ons inziens ook de kansen van de alternatieven met een verlaagde E40 die Leefbaar Baarle naar voren schuift. Wij volgen dan ook de verdere ontwikkelingen van nabij op en blijven er bij de overheden op aandringen om op korte termijn werk te maken van de nodige maatregelen om de overlast van de E40 structureel te verminderen.
Aarzel niet bemerkingen en bedenkingen door te mailen naar info@leefbaarbaarle.org. We rekenen alvast op jouw steun !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s