Leefbaar Baarle overlegt met stad Gent

VERSLAG VERGADERING MET STAD GENT :  Project AWV Herinrichting complex E40 – N466 Baarle 

DATUM: 14/04/2016

AANWEZIGEN:
Voor stad Gent:

 • Schepen Filip Watteeuw (Mobiliteit en Openbare werken) en kabinetsmedewerker Ruben Haerens
 • Schepen Rudy Coddens (Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding)
 • Schepen Sofie Bracke (Burgerzaken en protocol)
 • Schepen Tom Balthazar (Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen) en kabinetsmedewerker Karel De Jonghe
 • Maja Meirlaen (Afdelingshoofd cel Ondersteuning Mobiliteitsbedrijf Stad Gent)
 • Peter Lambrechts (Wijkregisseur en contactpersoon voor Leefbaar Baarle VZW)
 • Fabrice Vermeulen (stafmedewerker dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening)

Voor Leefbaar Baarle VZW:

 • Wim Vancauwenberghe
 • Steven Van Nimmen
 • Willy Coppens
 • Katja Verdonck
 • Jeroen Seaux

AGENDAPUNTEN (zie presentatie dd.14/04/2016 toegevoegd in bijlage):

 1. Een korte kennismaking en voorstelling van de vzw Leefbaar Baarle
 2. Een korte stand van zaken en standpunt van de stad Gent inzake het op- en afrittencomplex
 3. Een vragen en antwoorden ronde
 4. Vragen en Visie van Leefbaar Baarle op het op- en afrittencomplex en de mobiliteitssituatie in Baarle

VERSLAG:

 1. Voorstelling van de aanwezigen en Leefbaar Baarle VZW door voorzitter
 2. Toelichting door Fabrice Vermeulen van de stand van zaken in het dossier “Project AWV Herinrichting complex E40 – N466 Baarle”. Dit is dezelfde toelichting zoals uiteengezet in de GECORO dd.02/02/2016.

Doelstelling van de stad Gent voor de herinrichting complex E40 – N466 Baarle:

 • Goed functionerend complex
 • Goede ontsluiting van het bedrijventerrein (in combinatie punt 1)
 • Oplossingen om Baarle verkeers-leefbaar te houden. Baarle wordt volledige getroffen door de E40 die Baarle doorkruist.

Leefbaar Baarle VZW merkt op dat de focus te veel ligt op mobiliteit en niet de leefbaarheid van het dorp . De studie van MAAT, die aanvullend op de studie van Technum,  in opdracht van AWV uitgevoerd werd, houdt volgens Leefbaar Baarle vzw ook niet genoeg rekening met de leefbaarheid van het dorp. Er wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de natuurwaarden van de Leie en Keuzemeersen.

 • Goede ruimtelijk-landschappelijke inpassing

Vervolgstap in het dossier: AWV heeft Technum aangesteld om een kennisgevingsnota plan MER op te maken

NOTA: Deze voorgestelde plannen komen overeen met wat door Leefbaar Baarle is gepresenteerd op de infovergadering op 18/3/2016.

 1. Vragen en antwoorden ronde
 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Waarom is de Westelijke variant uit de trechtering gevallen zonder een degelijke studie?

Antwoord stad Gent (Fabrice Vermeulen):  Nevele wou niet meer meedoen met de extended versie van de Westelijke variant. Daarom is deze piste door AWV onmiddellijk afgesloten.

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Dat betreft de uiterste Westelijke variant, maar dat belet niet om te onderzoeken of de Westelijke variant ter hoogte van het industrieterrein op grondgebeid Drongen een betere optie is voor de ontsluiting van het industrieterrein?

Antwoord stad Gent (Fabrice Vermeulen):  AWV is eigenaar van de gronden ter hoogte van het huidige op- en afrittencomplex en van de Texaco dienstenzone. Zij opteren ervoor om het complex op eigen gronden te gaan realiseren. De oplossing ten westen zou leiden tot veel onteigeningen en bijgevolg is deze oplossing te duur. Zowel de extended versie als de omgekeerde variant in het westen is verlaten omdat je teveel moet ingrijpen in het bestaande weefsel.

Antwoord Leefbaar Baarle VZW: Deze optie is niet bestudeerd. We vragen ons nog steeds af wat de echte reden is. Het lijkt immers veel logischer om het industrieterrein te ontsluiten aan het industrieterrein en niet alle verkeer door het centrum van Baarle te sturen. De argumentatie dat in het Westen de ingreep op het bestaande weefsel te groot is, is even goed van toepassing op de oostelijke variant. Leefbaar Baarle vraagt om de Westelijke variant opnieuw op te nemen in de studies.

Antwoord stad Gent:  Stad Gent heeft geen standpunt ingenomen met betrekking tot het idee om deze Westelijke variante terug op te nemen in de studies.

Nota:  De vraag om het Westelijk scenario terug op te nemen in de studie is ook opgenomen in de schriftelijke vragen van Leefbaar Baarle vzw gericht aan Stad Gent.  Antwoord volgt.

 • Stad Gent vindt de koppeling van alle bouwstenen belangrijk. AWV moet een totaaloplossing aanbieden waarin alle bouwstenen opgenomen zijn, niet enkel het op- en afrittencomplex. In het MER moeten alle bouwstenen gekoppeld worden.

Het stadsbestuur heeft  van in het begin aangedrongen dat de leefbaarheid van volledig Baarle mee onderzocht werd in de Trechtering. Dus niet alleen verkeersleefbaarheid, maar de integrale leefbaarheid, zodat ook de ruimtelijke en landschappelijke impact van alle scenario’s mee moet worden onderzocht als een vierde doelstelling. Daarom heeft AWV aan Technum gevraagd om MAAT Ontwerpers mee te betrekken in het onderzoek. Bij deze studie heeft men het woongebied van Baarle aangeduid.

Leefbaar Baarle VZW stelt vast dat de woonzones Karel De Bondtlaan, E. Solvynsdreef, Weegbreestraat, Keuzekouter, Keuzemeers en Keuze volgens deze studie blijkbaar niet tot woongebied Baarle gerekend worden. Leefbaar Baarle meldt dat er bovendien een volledige nieuwe verkaveling gepland is in de Karel De Bondtlaan wat het aantal inwoners nog zal doen toenemen.

Nota: Het is niet toelaatbaar dat met dit woongebied geen rekening wordt gehouden. In de aangeduide kern van Baarle zijn er ongeveer 1.500 inwoners.  In totaal wonen er 6.000 inwoners in de wijken die raken aan de E40. (bron: website Stad Gent)

 • Toelichting van de verschillende scenario’s.

Fabrice Vermeulen legt uit dat de kleine ringweg rond Baarle ten opzichte van eerdere plannen opzij geschoven is. Leiehome en de bouwpromotor van de aanpalende bouwgrond hebben een masterplan ingediend wat door Stad Gent gesteund wordt. Dit plan werd door toenmalig Minister Crevits met goedkeuring onthaald.

Leefbaar Baarle VZW stelt vast dat er voorafgaand overleg gepleegd is tussen Stad Gent en Leiehome in dit dossier, terwijl de betrokken (grond)eigenaren van de Oostelijke variant niet werden geïnformeerd of geraadpleegd.
Stad Gent verklaart  de schrapping van de westelijke variant in Nevele als volgt:

 • inderdaad het feit dat Nevele geen nieuwe infrastructuur op haar grondgebied wenste, maar vooral het feit dat dergelijke nieuwe infrastructuur voor AWV omwille van de hoge kostprijs van de onteigeningen en omwille van het doortrekken van de primaire weg type II naar het nieuwe op- en afrittencomplex in de westelijke variant als financieel onmogelijk wordt beschouwd.
 • De gesprekken met Leiehome waren al opgestart nog voor de start van het project van de heraanleg van het complex van de E40. In het kader van de opmaak van het masterplan van Leiehome, kon de Stad niet anders dan Leiehome informeren dat één van deze mogelijke scenario’s hun uitbreidingsplannen wel eens onmogelijk zou kunnen maken. Leiehome heeft daarom (op aangeven van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning) samen met een aantal private eigenaars van gronden in de tweede bouwzone tussen de Baarledorpstraat en de verkaveling van de Schepenstraat het masterplan aangepast en is dit ook gaan voorstellen op het kabinet van de toenmalig bevoegde minister. Hetzelfde geldt evenzeer voor Bostoen die voorbesprekingen heeft gevoerd met de stedelijke diensten i.v.m. het co-housingsproject aan de Brouwerijstraat of het stedenbouwkundig attest dat is aangevraagd door Bostoen voor gronden aan het woonuitbreidingsgebied van de Gaverlandstraat.

Leefbaar Baarle VZW merkt op dat hierdoor het meest haalbare scenario om het centrum van Baarle verkeersleefbaar te maken via een kleine randweg wordt gehypothekeerd. Anderzijds werd een project tot cohousing niet goedgekeurd om de oostelijke variant mogelijk te houden.

Vraag van schepen Watteeuw: Is er reeds contact geweest tussen Leefbaar Baarle VZW en AWV?

Antwoord Leefbaar Baarle VZW: Er is telefonisch contact geweest waarbij AWV heeft meegedeeld dat er uitstel is op de timing van kennisgevingsnota plan-MER.

 • Stad Gent benadrukt dat zij bij AWV op aangedrongen hebben om meer te communiceren met de betrokken bewoners. Stad Gent stelt dat de uiteindelijke beslissing genomen wordt door het AWV. Leefbaar Baarle VZW vindt dat een zwak argument want het AWV zal nooit een beslissing doorvoeren in strijd met de visie van het stadsbestuur.

Antwoord stad Gent:  De aanwezigen benadrukken dat het Stadsbestuur aan de kant van alle inwoners van Baarle staat. Waarvan akte.

Leefbaar Baarle VZW benadrukt dat er 6000 omwonenden betrokken zijn in dit dossier.

 • Standpunt Stadsbestuur inzake de Publieksronde bij het Plan MER: Acties vanuit de burgers moeten kunnen opgenomen worden.
 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Wat is het standpunt van de Stad Gent t.o.v. de voorliggende opties die overbleven zijn na de trechtering.

Antwoord stad Gent:  De stad Gent zegt geen uitspraak hierover te kunnen doen. Het plan MER moet hen hier meer inzicht in verschaffen. Maar de stad Gent benadrukt dat ze staat achter de leefbaarheid van gans Baarle. Het Stadsbestuur is geen vragende partij voor het verleggen van het afrittencomplex richting natuurgebied Keuzemeersen. Maar sowieso moet er iets gebeuren, want moeten de 3 huidige bruggen over de E40 zijn aan vervanging toe. De Solvynsdreef zou zelfs de meest lamentabele brug over de E40 zijn…

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Is het op- en afrittencomplex in Drongen gekoppeld is aan het dossier van The Loop.
  Antwoord stad Gent: De verbindingsweg in Drongen tussen de R4 en de op-en afrit in Baarle is een weg van niveau 1. In het verleden werd de omvorming tot een expresweg door Stad Gent tegen gehouden. Stad Gent ontkent dat het op- en afrittencomplex in Drongen gekoppeld is aan het dossier van The Loop.
  Nota: Leefbaar Baarle heeft toch de indruk dat de ontwerpcapaciteit van het complex vele malen groter is dan noodzakelijk om de huidige verkeersstromen te verwerken. 
 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Is er eigenlijk een verkeersprobleem waarom er een dergelijk nieuw op- en afrittencomplex nodig is? Op basis van de laatste cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum zijn er nauwelijks is filevorming op afrittencomplex in Drongen.
  Antwoord stad Gent: Sinds de plaatsing van de intelligente verkeerslichten is de situatie al veel beter. Al is er wel nog verkeersdrukte tijdens de spits voor verkeer komende van Oostende. Dus moet er nagedacht worden over oplossingen aldaar. Wat is de mogelijkheid om te werken met light maatregelen? Uiteraard moet er een totaaloplossing geboden worden, ook voor Baarle-dorp.

Schepen Coddens is het idee genegen van een zogenaamde C0-accent oplossing.

Nota: Leefbaar Baarle vraagt dat Stad Gent deze C0-accent oplossing mee te ondersteunen

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: De omgeving rond de scholen in Baarle dorp is zeer verkeersonveilig. Kinderen kunnen onmogelijk op een veilige manier te voet of per fiets naar school. Leefbaar Baarle VZW maakt duidelijk dat de toegankelijkheid voor zwakke weggebruikers van de school (Werkgroep Safety Don Bosco Baarle) in het dossier opgenomen moet worden.

Antwoord stad Gent:  Stad Gent is op de hoogte.

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Kan de stilte-zone van 100km/uur op de E40, opgenomen in het Mobiliteitsplan 2030, niet verder naar het westen uitgebreid worden over de volledige lengte van Baarle?

Antwoord stad Gent:  AWV ziet dit absoluut niet zitten maar inzichten kunnen evolueren.

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Is Stad Gent een medestander? Kunnen wij er van op aan dat ook stad Gent bemerkingen zal geven op de methode, de vaststellingen opgenomen in de kennisgevingsnota?

Antwoord stad Gent: Stad Gent benadrukt dat ze aan de kant staan van alle inwoners van Baarle.

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Wordt er in de kennisgevingsnota rekeninggehouden met de impact van de reële waardes van de uitstoot (Dieselgate) of met aannames?

Antwoord schepen Watteeuw:  Groen heeft dit ook aangekaart bij AWV en staat er op om de reële uitstoot in rekening te nemen.

 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Leefbaar Baarle VZW stel een aantal milderende maatregelen voor:
 • De huidige geluidsmuur heeft zijn functie in de nabijheid van de muur maar werkt niet meer op een zekere afstand van de muur. Voor een betere geluidsabsorptie is de beste oplossing groen schermen. Deze zijn even compact als de huidige maar hebben een betere densiteit. Bovendien wordt ook het fijnstof gefilterd door de begroeiingen en oogt het nog mooi ook.
 • De geluidsmuur zou over de volledige lengte van Baarle moeten doorgetrokken worden.

Antwoord stad Gent: De huidige geluidsschermen zijn tijdelijk geplaatst door AWV in afwachting van de herinrichting van het op- en afrittencomplex.

Fabrice Vermeulen geeft terecht aan dat je in plan MER enkel kan kijken naar wat er bijkomt. Niet naar wat er al is. Waar komt het complex? Hoe kan je die gevolgen gaan beperken? Bijkomende panelen moeten in de eerste plaats komen waar het afrittencomplex komt te liggen.

 • Stad Gent benadrukt nogmaals dat het een geïntegreerd proces moet zijn: één plan MER voor het volledig dossier van de 3 bouwstenen (Afrittencomplex, ontsluiting industrieterrein, doortocht Baarle)
 • Vraag van leefbaar Baarle VZW: Waarom is de zone 30km/uur aan de school niet weerhouden in het Mobiliteitsplan 2030?

Antwoord stad Gent:  Dit moet een fout zijn. Aan de scholen geldt sowieso een zone 30.

 • Vraag van Leefbaar Baarle VZW: kunnen wij een schriftelijk antwoord van de stad Gent krijgen op de eerder ingediende schriftelijke vragen?

Antwoord stad Gent:  Stad Gent belooft een schriftelijk antwoord.

 • Vraag van Leefbaar Baarle VZW: Is het mogelijk in dit dossier een contactpersoon voor Leefbaar Baarle met de stad Gent op te geven?

Antwoord stad Gent:  contactpersoon: Peter Lambrecht. Hij zal doorschakelen naar de betreffende  diensten. Inhoudelijk word het dossier nauwgezet opgevolgd door schepenen Tom Balthazar en schepen Filip Watteeuw.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s