Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen

Zondag 7 mei 2017 vond de Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen plaats.  Onder de deskundige begeleiding van Geert Spanoghe, verantwoordelijke voor het natuurgebied en vogelkenner, ontdekten we tijdens de ochtendwandeling de zang van de vele vogels in het natuurgebied. In de Keuzemeersen zijn de slobeend, gele kwikstaart, steenuil, een tiental paar kievit en rietgors jaarlijkse broedvogels. Zomertaling, grutto en zelfs paapje hebben er de laatste jaren ook gebroed. De flora is bijna identiek aan die van de Assels of de Bourgoyen-Ossemeersen met als smaakmakers schildereprijs, waterviolier, pijptorkruid, veel pinksterbloem en muizenstaartje. Deze leerrijke wandeltocht werd afgesloten met een gezellige ontbijt.

 

Rietgors

Foto van Rietgors door pietplaat onder CreativeCommons licentie.

Woonuitbreidingsgebied Noordhout

Zoals reeds aangekondigd in ons artikel over het voorontwerp van Ruimte voor Gent: structuurvisie 2030 , op AVS en in verschillende krantenberichten, zijn er plannen om het woonuitbreidingsgebied tussen de Noordhoutstraat en de Gaverlandstraat aan te snijden. Het is de bedoeling is om ten minste 240 sociale woningen te bouwen. De grondeigenaren (waaronder Bostoen die de gronden verkoopt aan 2 sociale woonmaatschappijen) namen het initiatief om een Co-Workshop te organiseren waarbij ook de bewoners van Baarle betrokken werden. Vrijdag 17 maart 2017 werden de bewoners van Baarle uitgenodigd voor de presentatie van het voorlopige masterplan. Dit masterplan zal verder aangepast worden en als basis dienen voor de opmaak van een verkavelingsplan. Wie nieuwsgierig is naar het eindresultaat kan  hier kijken naar enkele foto’s van de maquette of een kijkje nemen op www.cwsbaarle.com.

Samen met heel veel bewoners van ons dorp, stelt Leefbaar Baarle zich ernstige vragen bij de haalbaarheid van het inplanten van een sociale woonwijk van dergelijke omvang in een dorp als Baarle. Op één klap wordt 25% sociale woningen toegevoegd op het huidige aantal woningen (een 1000-tal). Zelfs zonder rekening te houden met de plannen in de structuurvisie 2030 om ook sociale woningen te bouwen  op het woonuitbreidingsgebied Baarledorp (nabij Leiehome), gaat dit het draagvlak van het dorp ver te boven. We zijn niet tegen sociale woningen in Baarle, maar we roepen de beleidsmakers op om toch nog eens ernstig na te denken over de wenselijkheid en de slaagkansen van een dergelijk project. U kunt de visie van Leefbaar Baarle en de randvoorwaarden die wij naar voren schuiven voor een sociaal project op de maat van ons dorp hier lezen. Aarzel niet om uw ideeën en reacties met ons te delen.

 

WUG Noordhout_720

Zwerfvuilactie: Gruute Kuis in Baarle!

Op zondag 19 maart 2017 vond voor het zevende jaar de Gentsche Gruute kuis plaats. Dit is een intiatief van IVAGO in samenwerking met andere stadsdiensten. Leefbaar Baarle heeft samen met de bewoners van Baarle een lente-schoonmaak opgezet in de verschillende woonwijken van ons dorp.  Met 34 personen hebben we in volgende straten  zoveel mogelijk van zwerfvuil opgeruimd: Baarledorpstraat, Baarleveer, Kloosterstraat,  Petruschristusdreef, Gaverlandstraat, Ernest Solvynsdreef, Ernest Solvynsbrug, Weegbree, Moortelputstraat en zijstraten, Brouwerijstraat, Keuze, Deinsesteenweg tot aan brug over E40, Keuzekouter, Karel De Bondtlaan, Keuze rond de servicestations, Noordhoudstraat, Schepenstraat, Moerstraat, Baarleboslaan, Boonstede, Baarlewaarande, Zombeekstraat, Baarleveldestraat, Baarlekouter, Roomanstraat, Kromveldesraat.

Dit leverde in totaal 47 zakken zwerfvuil op, wat erop wijst dat er een grote probleem met zwerfvuil bestaat in Baarle-Drongen. In veel grachten en bermen hebben we tijdens de gruute kuis het afval niet (geheel) kunnen verwijderen omdat we daar niet de nodige uitrusting voor hadden. De probleemzones in Baarle-Drongen zijn geïnventariseerd en de bevoegde stadsdiensten zijn op de hoogte gebracht met de vraag om het zwerfvuilprobleem aan te pakken. Wordt vervolgd…

banner-ggk

Inspraakreactie van Leefbaar Baarle op de kennisgevingsnota van het plan-MER voor de aanleg van het nieuwe snelwegcomplex in Drongen

Leefbaar  Baarle heeft op 2 maart 2017 een diepgaande inspraakreactie ingediend op de kennisgevingsnota van het “plan-MER Heraanleg van autosnelwegcomplex 13 van de E40 Drongen”. In de kennisgevingsnota worden de verschillende alternatieven beschreven voor het nieuwe op- en afrittencomplex, en wordt uitgelegd welke effecten op het milieu in kaart worden gebracht en op welke manier dat zal gebeuren. Ons 215 pagina’s tellende inspraakdocument bevat, naast een uitvoerige lijst van bemerkingen en aanvullingen op de kennisgevingsnota, ook een alternatief voorstel voor het complex dat door de werkgroep mobiliteit van Leefbaar Baarle is uitgewerkt. Klik hier om onze inspraakreactie te in te kijken.
De kennisgevingsnota waarop deze reactie slaat, is te raadplegen via https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4900.pdf

Impact van fijn stof op uw gezondheid – onderzoek in Drongen

Deairbezen voorbije weken zijn er in de pers heel wat artikels gepubliceerd rond de kwalijke gevolgen van de fijn stof.
De Redactie.be citeerde burgemeester Termont: “De belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen”.  De Standaard kopte Fijn stof: aanslag op het hele lijf.  Op dagen met veel fijn stof in de lucht kunnen lagere schoolkinderen moeilijker hun aandacht vasthouden, blijkt uit Vlaams onderzoek. Het Laatste Nieuws publiceerde de resultaten van een onderzoek: “Dieselwagens tien keer vervuilender dan vrachtwagens en bussen“.
Als Leefbaar Baarle zijn we bezorgd dat de nabijheid van de autosnelweg een negatieve impact kan hebben op de gezondheid van de bewoners in ons dorp.  AIRbezen is een grootschalig onderzoek om de hoeveelheid fijn stof in Oost-Vlaanderen in kaart te brengen, waarbij aardbeiplantjes worden gebruikt als ‘biomonitor’ of ‘meetstation’ voor luchtverontreiniging.  Niet minder dan 189 bewoners in Drongen en Baarle zullen als vrijwilliger een aardbeiplantje adopteren van eind maart tot eind juni 2017. We danken hen nu reeds om het plantje gedurende deze periode te verzorgen. Op het einde van de meetperiode, moeten ze  5 bladstalen binnen brengen in het lokaal inzamelpunt.  We zijn er van overtuigd dat dit een  leerrijk beeld zal geven van de fijnstofproblematiek in Drongen en Baarle. Meer info op www.airbezen.be. Geef je ons een seintje als je deelneemt (info@leefbaarbaarle.org)?

Infoavond over de kennisgevingsnota “plan-MER Heraanleg van autosnelwegcomplex 13 van de E40 Drongen” op 23/2/2017

Tijdens deze info-avond hebben we de inwoners van Baarle nog eens te geïnformeerd over de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer.  Daarnaast hebben we het alternatief voorgesteld dat we in onze werkgroep Mobiliteit is uitgewerkt.

Download hier de presentatie.

 

Inhoud

  • Opzet van de voorliggende kennisgevingsnota plan-MER
  • Uitleg en duiding bij enkele opvallende zaken in de kennisgevingsnota
  • Overzicht van de verschillende opties voor de op- en afrit zoals deze door het AWV zijn uitgewerkt
  • Principes waarrond Leefbaar Baarle een oplossing heeft uitgewerkt
  • Presentatie en bespreking van het alternatief dat Leefbaar Baarle zal voorstellen
  • Wat kan u als burger verder ondernemen?
  • epiloog over het Woonuitbreidingsgebied Noordhout

Ter info

De kennisgevingsnota van het “plan-MER Heraanleg van autosnelwegcomplex 13 van de E40 Drongen” ligt sinds 1 februari 2017 tot en met 2 maart 2017 ter inzage liggen in de gemeentes Gent, Drongen, Sint-Martens-Latem en Nevele. Je kan het document ook online raadplegen op https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4900.pdf

Daarin worden de verschillende alternatieven beschreven voor het nieuwe op- en afrittencomplex, uitgelegd welke effecten op het milieu in kaart worden gebracht en op welke manier dat zal gebeuren.

Met Leefbaar Baarle vzw zullen wij reageren op de kennisgevingsnota en een alternatief voorstel indienen dat door onze werkgroep Mobiliteit is uitgewerkt op basis van de criteria die bij het eerder georganiseerde debat werden geopperd. U vindt ons alternatief voorstel in de presentatie.
We roepen ook iedereen op om te reageren op de kennisgevingsnota plan-MER en eigen voorstellen naar voor te schuiven. Dit kan o.a. via volgende webpagina https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota. Of per briefStad Gent – Dienst Milieu en Klimaat, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent (met vermelding ‘publieke inspraak plan-MER heraanleg van autosnelwegcomplex 13 van de E40 te Drongen. Opgelet dit moet gebeuren voor 2 maart 2017.

Pas goedgekeurde Gentse ruimtelijke visie voor 2030 heeft grote impact op Baarle !

Het college van burgemeester en schepenen van Gent keurde op 23 januari het voorontwerp van een nieuwe structuurvisie goed: Ruimte voor Gent: structuurvisie 2030. Hierin worden twee (2) sociale woningprojecten aangekondigd waarbij woonuitbreidingsgebieden (WUGs) in Baarle  worden aangesneden. Voor het WUG Baarledorp  wordt gesteld dat  gronden ten noorden van het woon-zorgcentrum Leiehome aan de Kloosterstraat maximaal worden gereserveerd voor de bouw van sociale woningen. Ook het WUG Noordhout met een totale oppervlakte van zowat veertien hectare wordt maximaal ontwikkeld in functie van sociale woningen. Ons dorp moet daarmee de grootste noden voor sociale woningen in Gent oplossen (het plan maakt geen melding van andere nieuwe sociale woonwijken).  U kunt meer details hierover lezen op pagina 154 en verder van de structuurvisie.
Nu het voorontwerp is goedgekeurd volgt een toelichting aan de verschillende adviesraden zoals de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Op 11 maart kan iedereen ook deelnemen aan een ‘toekomstgesprek’ over dit voorontwerp (meer info volgt). Alle input wordt verwerkt in het ontwerp, dat er normaal in juni zal zijn. Na de zomer zal iedereen tijdens een openbaar onderzoek officieel opmerkingen en bezwaren kunnen indienen. Er komen dan ook infomomenten waarop de Stad de plannen zal toelichten. Je kan dit opvolgen op https://ruimtevoor.stad.gent .
Leefbaar Baarle wil ook dit dossier nauwgezet opvolgen. Bewoners die zich hiervoor willen inzetten kunnen ons contacteren op info@leefbaarbaarle.org.

AWV pakt het gevaar van kantelende vrachtwagens aan na melding door LBB

Ongetwijfeld heeft u er ook al eentje gezien:  een gekantelde vrachtwagen vastgereden in de zachte berm van de parallelweg op de snelwegparking richting Brussel. Leefbaar Baarle heeft op 5/1/2017 een schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarin we vragen om dit probleem aan te pakken. Het is immers niet ondenkbaar dat er bijvoorbeeld eens een tankwagen geladen met gevaarlijke stoffen komt vast te zitten, omkantelt en lek staat. Een dergelijk incident zou een gevaar betekenen voor de gezondheid van de omwonenden en zou onherstelbare schade kunnen toebrengen aan het kwetsbare milieu van het aanpalende alluviale bosgebied en natuurgebied.

We ontvingen eind januari onderstaande reactie:
“Ik wil u bedanken voor uw melding over de gevaarlijke situaties die ontstaan op de parking van Drongen door het wild parkeren van vrachtwagens.
Mijn afdeling is op de hoogte van deze gevaarlijke situaties en laten in de komende weken structurele aanpassingen uitvoeren waardoor het onmogelijk wordt om naast de verharding te parkeren.
Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent en apprecieer uw bezorgdheid over de weginfrastructuur en de veiligheid van de weggebruikers.
Met vriendelijke groeten , Ir. Peter De Backer,  Afdelingshoofd Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.”

Inmiddels werd aan beide kanten van de weg een vangrail geplaatst zodat het niet meer mogelijk is om te parkeren in de zachte berm.

We willen langs deze weg het AWV bedanken voor deze adequate reactie en aanpak van het probleem!

Foto Vastgereden en gekantelde vrachtwagen
Vastgereden en gekantelde vrachtwagen op de parking langs de E40 te Drongen.

Wilgenknotdag op 14/1/2017

Op zaterdag 14 januari 2017 organiseerden we in samenwerking met Natuurpunt Gent opnieuw een Wilgenknotdag in de Keuzemeersen.  Er waren immers heel wat wilgen die dringend geknot moeten worden om zo het typische Leielandschap in stand te houden. Langs deze  weg willen we alle helpende knotters hartelijk danken voor hun inzet.  Je ziet hieronder enkele foto’s.  Neem gerust ook een kijkje naar enkele sfeerfoto’s van de knotdag vorig jaar.

20170114_13023420170114_11323720170114_100140

 

LOB over de impact van het op- en afrittencomplex op het Leielandschap

In hecover-lob-herfst-2016_smallt herfstnummer van haar ledencontactblad besteedt vzw “Leie Omgeving Beschermen” (LOB) ruim aandacht aan het dossier van de geplande op- en afrit in Baarle-Drongen.  LOB verenigt bewoners en sympathisanten bekommerd om de oevers van de toeristische Leiestreek gelegen op grondgebied Deinze, Astene, St Martens Leerne, Deurle, St-Martens-Latem, Afsnee, Drongen, St-Denijs-Westrem en Gent.  Het spreekt vanzelf dat ook LOB met verhoogde aandacht naar de plannen van het AWV kijkt. Het artikel is een uitstekende samenvatting van de huidige stand van zaken. Aan te raden voor wie zich snel wil informeren over het dossier.  Klik hier om het artikel te lezen…